Susţinerea examenului de licenţă

LICENŢĂ – iulie 2020

 Studentele (studenţii) care îşi schimbă numele în timpul studiilor vor depune :
– o cerere, adresată Conducerii facultăţii, pentru modificarea sau completarea numelui.
– Cererea va fi însoţită de copii legalizate ale documentelor oficiale din care rezultă numele nou – în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere.
– La cererea în cauză se ataşează şi declaraţia studentei/ studentului, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii în cazul modificării ulterioare a numelui.

Atenţie!
Atenţie! Conform art. 7 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/ disertaţie aprobat în şedinţa Senatului UAIC din 23.05.2019, la sfârşitul lucrării se va lega declaraţia de originalitate avizată de coordonatorul ştiinţific (formularul se găseşte pe site-ul facultăţii). Nu se primesc lucrări fără declaraţia de originalitate.

Se completează fişa de înscriere la licenţă (se găseşte la secretariat sau pe site-ul facultăţii).
Se completează dosarul personal cu acte de identitate actualizate (dacă au expirat între timp) şi diploma de bacalaureat, foaia matricolă liceu, ambele în original.

După susţinerea şi promovarea examenului, absolvenţii primesc adeverinţa de absolvire şi actele originale din dosarul personal, numai în baza fişei de lichidare semnată şi ştampilată la toate departamentele (formularul se găseşte pe site-ul/ la secretariatul Facultăţii de Istorie) şi a cărţii de identitate. Programul de eliberare a acestora va fi afişat după primirea adeverinţelor semnate de Conducerea UAIC.


Lucrarea de licență va purta pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific („De acord cu depunerea lucrării”, Data şi Semnătura).