Susţinere disertaţie


DISERTAŢIE – iulie 2019


  • Înscrierea candidaţilor: 26-28 iunie 2019 şi 1 iulie 2019, între orele 10-12. la Secretariat.
    Disertaţia depune la secretariat intr-un singur exemplar şi va avea pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific. Coordonatorul lucrării decide daca va primi şi el un exemplar. Ultima pagină a disertaţiei va fi declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării (semnată de candidat şi conducătorul ştiinţific).
    Lucrarea în forma scrisă este însoţită de un CD pe care este inscripţionat formatul electronic al lucrării care are extensia PDF. CD-ul se lipeşte pe copertă în interiorul lucrării. Pe CD se scrie cu marker permanent specializarea, numele, prenumele candidatului şi « Disertaţie – iulie 2019 »
  • Susţinerea examenului de disertaţie: 5 iulie 2019

Programarea susţinerii disertaţiei (afişat: 4 iulie 2019, orele 10)

Rezultatele susţinerii disertaţiei (afisat: 5 iulie 2019, orele 15,15)

ANUNȚ RIDICARE ADEVERINȚE DE ABSOLVIRE (afișat: 12.07.2019)


Medii – master anul II (afişat: 28.06.2019)
IMPORTANT!!!! Semnalaţi orice neconcordanţă până luni, 1.07.2019, orele 15Atenţie!
Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de originalitate, avizată de coordonatorul ştiinţific, conform art.7 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/ disertaţie aprobat în şedinţa Senatului din 23.05.2019. Nu se primesc lucrări fără declaraţia de originalitate.
Nu se primesc lucrări fără CD.

– Se completează fişa de înscriere la disertaţie (se găseşte la secretariat sau pe site-ul facultăţii).
– Se completează dosarul personal cu acte de identitate actualizate (dacă au expirat între timp) şi diploma de licenţă, suplimentul la diploma de licenţă, diploma de bacalaureat, foaia matricolă liceu, toate în original.


FIŞA DE LICHIDARE Se listează de pe site sau se ridică de la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la disertaţie, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
– După semnarea adeverinţelor de absolvire de către Conducerea Facultăţii şi Conducerea Universităţii, vom afişa programul de eliberare. Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.


Lucrarea de disertaţie va purta pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific („De acord cu depunerea lucrării”).


 În atenţia studenţilor din anul 2,studii de master – restanţieri la taxe
Pentru înscrierea la examenul de disertaţie studenţii trebuie să achite integral toate taxele aferente perioadei de studii.


IMPORTANT! Absolvenţii promoţiilor anterioare (absolvenţi ai altor programe de studii decât cele existente în anul universitar 2018/2019) care doresc susţinerea disertaţiei în sesiunea iulie 2019 vor depune cerere pentru susţinerea disertaţiei în perioada 2-15 decembrie 2018 (în zilele lucrătoare). Cererea va purta viza coordonatorului ştiinţific şi va fi depusă la secretariatul facultăţii. Disertaţia va putea fi apoi susţinută în sesiunea iulie a anului următor.