Susţinere disertaţie


DISERTAŢIE – iulie 2020

 


Studentele (studenţii) care îşi schimbă numele în timpul studiilor vor depune :
– o cerere, adresată Conducerii facultăţii, pentru modificarea sau completarea numelui.
– Cererea va fi însoţită de copii legalizate ale documentelor oficiale din care rezultă numele nou – în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere.
– La cererea în cauză se ataşează şi declaraţia studentei/ studentului, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii în cazul modificării ulterioare a numelui.

Atenţie!
Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de originalitate, avizată de coordonatorul ştiinţific, conform art.7 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/ disertaţie aprobat în şedinţa Senatului din 23.05.2019. Nu se primesc lucrări fără declaraţia de originalitate.
Nu se primesc lucrări fără CD.

– Se completează fişa de înscriere la disertaţie (se găseşte la secretariat sau pe site-ul facultăţii).
– Se completează dosarul personal cu acte de identitate actualizate (dacă au expirat între timp) şi diploma de licenţă, suplimentul la diploma de licenţă, diploma de bacalaureat, foaia matricolă liceu, toate în original.


FIŞA DE LICHIDARE Se listează de pe site sau se ridică de la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la disertaţie, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
– După semnarea adeverinţelor de absolvire de către Conducerea Facultăţii şi Conducerea Universităţii, vom afişa programul de eliberare. Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.


Lucrarea de disertaţie va purta pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific („De acord cu depunerea lucrării”).


 În atenţia studenţilor din anul 2,studii de master – restanţieri la taxe
Pentru înscrierea la examenul de disertaţie studenţii trebuie să achite integral toate taxele aferente perioadei de studii.