Studii universitare de masterat


ADMITERE 2020

Coperta ghidul studentului de anul I


CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea: 13-18 iulie 2020
 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 19-21 iulie 2020
 • SUSŢINEREA INTERVIULUI: 20 iulie 2020
  (IMPORTANT!!! Candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate/pasaportul)

   CONFIRMAREA LOCULUI: 22 şi 23 iulie 2020
               Confirmarea locului: candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):

   • să depună la dosar actele de studii în original
   • să completeze contractul de studii;
    Pentru semnarea contractului de studii, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de înmatriculare / taxa de şcolarizare.
   • Extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
   • să achite: taxa de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2020/2021 –cel puţin 375 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă);
    Aceste taxe se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea contractului. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Master-zi – cod 2411;Taxă înmatriculare cod 38/ taxă şcolarizare cod 31)

M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în  ciclul de studii universitare de  masterat pentru anul universitar  2020 – 2021 (învăţământ de zi şi frecvenţă redusă)


NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


PROGRAME DE STUDII:

  • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
  • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
  • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL
  • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
  • ARHIVISTICĂ

Prezentarea programelor de studii
Fişele disciplinelor studiate
Planuri de învăţământ

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Opţiuni de carieră: cercetător în institutele de cercetare; funcţionar în cadrul administraţiei publice centrale şi locale (diplomat în cadrul MAE, consilier pe probleme politice şi strategice în cadrul guvernului României); profesor; jurnalist; muzeograf; etnolog; ghid turistic; angajat  în  serviciile de  informaţii  româneşti (SRI, SIE); expert în probleme politice şi culturale în organizaţii internaţionale (instituţii şi agenţii ale UE, ONU, UNESCO); arheolog în centre de cercetare publice (institute ale Academiei) şi private (fundaţii, ONG); expert al primăriilor şi guvernului pentru conservarea patrimoniului naţional; angajat al arhivelor naţionale, CNSAS, arhiva MAE etc.

NUMĂR total de LOCURI propus (români): 70 buget, 30 cu taxă

 • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA**

 • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL**  

 • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

 • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ**

 • ARHIVISTICĂ**

IMPORTANT !

 • * Un program de studii se va organiza doar dacă va avea minimum 25 de candidaţi înscrişi.
 • ** Locurile cu taxă vor fi suplimentate cu un număr corespunzător, astfel incât să se poată forma grupa de 25 de studenţi.

CONDIŢII DE ADMITERE:

 • 60 % Media examenului de licenţă
 • 40 % nota la interviu

(candidaţii trebuie sa aibă în vedere programarea interviurilor dacă se înscriu la mai multe mastere din cadrul universităţii)

Precizări privind interviul: Comisia de interviu va testa capacitatea candidatului de a gândi istoric și va verifica motivația acestuia pentru parcurgerea unui nou ciclu de studii. Se vor adresa întrebări care vizează cunoştinţele de istorie în domeniul specializării alese de master și motivația pentru înscrierea la respectivul program.

Media de admitere la studii universitare de masterat se calculează cu formula (MedieLICENŢĂ * 60 + NotaINTERVIU * 40)/100 iar valoarea finală se trunchiază la două zecimale (nu se rotunjeşte).

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media ECTS anilor de studii din facultate
 • Nota la interviu

TAXE:

 • Taxa de admitere: 150 lei * (se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Master-zi – cod 2411; taxă admitere – cod 28)

Taxa anuală de şcolarizare:   2500 lei

ACTE NECESARE
 • DIPLOMA  DE  LICENŢĂ obţinută în România SAU ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE obţinută în România (pentru absolvenţii care nu au primit încă diploma de licenţă) ÎN ORIGINAL sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.; (Absolvenţii de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite – copie după un act legislativ)
 • FOAIA MATRICOLĂ  DIN  FACULTATE / SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ ÎN ORIGINAL (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit încă diploma de licenţă);
 • Adeverinţă în care se precizează numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă în cadrul studiilor de licenţă – NUMAI pentru absolvenţii programelor de studii de licenţă cu durata de 5 sau 6 ani (Absolvenţii programelor de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, care au studiat pe loc finanţat de la bugetul de stat, pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislaţiei în vigoare.);
 • DIPLOMA  DE   BACALAUREAT obţinută în România ÎN ORIGINAL sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Foaia matricolă din liceu ÎN ORIGINAL;
 • ADEVERINŢĂ  MEDICALĂ  TIP (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul));
 • 3 FOTOGRAFII COLOR TIP  CARTE DE  IDENTITATE;
 • Original*+ Copie  a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (EU, SEE, Elveţia);
 • Original*+ Copie a certificatului de naştere;
 • Original* + Copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • CHITANŢA  DE  ACHITARE  LA   BRD  A  TAXEI  DE  ADMITERE;
 • Extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
 • ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE CALITATEA DE MASTERAND pentru masteranzii care urmează a doua specializare, cu menţionarea numărului de semestre  în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă;
 • ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii de master / studii aprofundate şi pentru candidaţii exmatriculaţi/retraşi de la master / studii aprofundate (dacă este cazul);
 • COPIA HOTĂRÂRII DE GUVERN DIN ANUL ÎNMATRICULĂRII LA STUDII care atestă acreditarea specializării de licenţă absolvite, pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare;
 • FIŞA DE ÎNSCRIERE ELIBERATĂ DE FACULTATE ÎN ZIUA ÎNSCRIERII sau descărcată de aici: fişa de înscriere români ;
 • DOSAR  PLIC.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.


PRECIZĂRI IMPORTANTE:

Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

Candidatul este obligat să menţioneze pe fişa de înscriere date de contact valide  şi să răspundă la eventualele solicitări ale comisiei în termen de 24 de ore.

Media minimă de admitere este 6.00 .

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Absolvenţii programelor de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, care au studiat pe loc finanţat de la bugetul de stat, pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislaţiei în vigoare.

Candidaţii trebuie să declare pe proprie răspundere dacă au mai urmat sau nu un program de masterat/studii aprofundate pe locuri finanţate de la buget, deoarece  numai un singur program de masterat /studii aprofundate poate fi subvenţionat de la bugetul de stat. Candidaţii care au fost exmatriculaţi (inclusiv cei retraşi) de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă pe întreaga perioadă a şcolarizării. Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice  se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis  la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea actelor de studii în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

Ocuparea ulterioară locurilor finanţate de la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor -ciclul de studii universitare de master.

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 105 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de …………2020, se vor reţine 158 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa achitată.

Taxa de înmatriculare nu se restituie.

Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.