Studii universitare de doctorat


DOCTORAL SCHOOL (english version)en_inactiv


MANAGEMENTDOMENIICONDUCĂTORITEMEADMITEREINFRASTRUCTURAPPUATEZE FINALIZATE RECENTREGULAMENT


Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPUA) şi un program de cercetare ştiinţifică (PCS) şi se organizează pe perioada a trei ani în  forma de învăţământ cu frecvenţă.

Programul PPUA se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ cu o durată de maxim un semestru şi cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată cât şi module de pregătire complementară.

Programul PCS are o durată de 5 semestre şi se finalizează cu susţinerea publică a tezei de doctorat.


MANAGEMENT

Consiliul Şcolii doctorale:

Prof. dr. Lucreţiu Bîrliba – director           E-mail: blucretiu@yahoo.com   Tel: 0232-201615

Prof. dr. Gheorghe Iacob                         E-mail: iac@uaic.ro                  Tel: 0232-201017

Prof. dr. Victor Spinei                              E-mail: vspin@uaic.ro               Tel: 0232-201624

Prof. dr. Ion Agrigoroaiei                                                                        Tel: 0232-201273

PhD Student Augustin Guriţă                    E-mail: augustingurita2007@yahoo.com


DOMENIUL DE DOCTORAT AL ŞCOLII DOCTORALE:    ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE


LISTA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ŞI DOMENIILE DE EXPERTIZĂ

1) Prof. dr. Octavian Bounegru – istorie socială şi economică elenistică şi romană; arheologie clasică greco-romană şi romano-bizantină; receptarea Antichităţii în modernitate
2) Prof. dr. Nelu Zugravu – istoria creştinismului timpuriu (sec. I-VI); istoria Antichităţii târzii; receptarea Antichităţii în modernitate; istorie romană
3) Prof. dr. Victor Spinei – istoria şi arheologia epocii migraţiilor; arheologie medievală
4) Prof. dr. Lucreţiu Bîrliba – istorie socială romană; arheologia perioadei romane
5) Prof. dr. Ştefan Sorin Gorovei – istorie medievală şi premodernă românească
6) Prof. dr. Alexandru-Florin Platon – istoria mentalităţilor în perioadele medievală şi modernă; istoria evreilor; istorie medievală şi premodernă românească
7) Prof. dr. Laurențiu Rădvan – istoria medievală și pre-modernă românească
8) Prof. dr. Gheorghe Cliveti – istorie modernă românească şi universală, istoriografie modernă
9) Prof. dr. Gabriel Bădărău – istorie modernă românească, istoria dreptului românesc în perioada modernă
10) Prof. dr. Gheorghe Iacob – istorie contemporană şi recentă, istoria comunismului
11) Prof. dr. Adrian Poruciuc – arheomitologie, arheolingvistica, studii indoeuropene, antropologie culturala, etno- si glotogenetica, (pre)istoria scrierii


TEME DE DOCTORAT PROPUSE LA FACULTATEA DE ISTORIE

Prof. dr. Octavian Bounegru
1) istorie socială şi economică elenistică şi romană;
2) arheologie clasică greco-romană şi romano-bizantină;
3) receptarea Antichităţii în modernitate

Prof. dr. Nelu Zugravu
1) istoria creştinismului timpuriu;
2) ideologia politică în Antichitatea târzie;
3) forme de receptare a Antichităţii în modernitate;
4) istoria provincială romană

Prof. dr. Victor Spinei
1) istoria şi arheologia epocii migraţiilor;
2) arheologie medievală

Prof. dr. Lucreţiu Bîrliba
1) istorie socială romană
2) arheologia perioadei romane

Prof. dr. Ştefan Sorin Gorovei
1) istorie medievală
2) istorie premodernă românească

Prof. dr. Alexandru-Florin Platon
1) evrei si comunitati evreiesti in România (secolele XVI-XX);
2) istoriografia Evului Mediu românesc: curente si personalități

Prof. dr. Laurențiu Rădvan
1) istoria urbană medievală și pre-modernă;
2) istoria socială și economică medievală și pre-modernă românească

Prof. dr. Gheorghe Cliveti
1) România modernă. Construcţie naţională şi identitate europeană
2) Instituţii în România modernă

Prof. dr. Gabriel Bădărău
1) istorie modernă românească
2) istoria dreptului românesc în perioada modernă

Prof. dr. Gheorghe Iacob
1) istorie contemporană şi recentă
2) istoria comunismului

Prof. dr. Adrian Poruciuc
1) noi descoperiri şi orientări în domeniul istoriei scrierii
2) evoluţia terminologiei instituţiilor reflectată în documente
3) arheolingvistica şi arheomitologia ca domenii interdisciplinare


CONDIŢII DE ADMITERE LA ŞCOALA DOCTORALĂ A FACULTĂŢII DE ISTORIE

(1) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat.
(2) CSUD elaborează anual metodologii de admitere, cu cel puţin şase luni înainte de data admiterii. Acestea sunt aprobate de Senatul UAIC.
(3) Admiterea la studii universitare de doctorat se face prin concurs, oganizat anual, pentru fiecare poziţie vacantă pe care conducătorul de doctorat o propune. Probele de concurs se dau în faţa unei comisii de admitere propuse de CSD şi aprobate de CSUD.
(4) Probele de concurs se desfăşoară conform metodologiei de admitere stabilită de Adunarea generală a conducătorilor de doctorat şi aprobată de CSD. Tematica şi bibliografia aferentă probelor de concurs se propun de către conducătorii de doctorat care au poziţii vacante la admitere, cu avizul consiliului şcolii doctorale. Pot fi luate în considerare mediile de la examenul de licenţă sau disertaţie, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de studii. Media minimă de admitere este 8 (opt).
5) Concursul de admitere la doctorat se va desfăşura astfel:
a) Probele de concurs se vor susţine scris şi oral.
b) Tematica şi bibliografia aferentă probelor de concurs se propun de către conducătorii de doctorat care au poziţii vacante la admitere, cu avizul consiliului şcolii doctorale.
c) Proba scrisă va conţine subiecte privitoare la tematica şi bibliografia propuse de fiecare conducător de doctorat. Corectarea probei scrise va fi realizată de fiecare conducător de doctorat.
d) Proba orală va consta în susţinerea uni interviu bazat pe tematica şi bibliografia propuse de conducătorul de doctorat. Comisia de concurs va fi compusă din 6 membri: Directorul Şcolii Doctorale de la Facultatea de Istorie, 3 conducători de doctorat de la Facultatea de Istorie, conducătorul de doctorat al doctorandului care se prezintă la concurs şi un secretar. Nota probei orale reprezintă media aritmetică a notelor propuse de conducătorul de doctorat şi de ceilalţi membri ai comisiei, cu excepţia secretarului.
e) Nota finală a candidatului care se prezintă la admitere este constituită din media aritmetică dintre nota la proba scrisă şi nota la proba orală. Nota minimă de admitere va fi 8 (opt).
f) Ierarhizarea tuturor candidaţilor se va realiza în ordinea descrescătoare a notelor finale, în mod echilibrat în funcţie de numărul locurilor existent la fiecare conducător de doctorat. În caz de egalitate a notelor, departajarea se va face în funcţie de nota de la proba orală.
g) Înmatricularea candidaţilor admişi şi numărul granturilor doctorale repartizate la Facultatea de Istorie se vor stabili în funcţie de ierarhizarea acestora, precum şi de criteriul de departajare.

Metodologia de admitere prevede condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de înscriere şi etapele desfăşurării concursului. Aceasta se regăseşte pe pagina web a UAIC, la link-ul
http://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/04/Metodologie_Admitere_Doctorat_2013_Senat.pdf
Candidaţii declaraţi admişi în baza rezultatelor admiterii sunt înmatriculaţi prin Decizie a Rectorului UAIC.


INFRASTRUCTURA DE CERCETARE A ŞCOLII DOCTORALE

1. Săli de curs, seminarii, laboratoare

 • Amfiteatrul II. 7.
 • Amfiteatrul II.5
 • Sala 1.5
 • Sala H1
 • Sala 306 (clădirea Romtelecom a UAIC)

2. Birouri doctoranzi : 4 birouri în sala 304 a clădirii Romtelecom a UAIC
3. Computere: 2 laptopuri în sala 304, 4 computere în corpul H al Facultăţii de Istorie
4. Alte dotări: Dotările platformei ARHEOINVEST disponibile pentru doctoranzii specializaţi în arheologie (vezi http://arheoinvest.uaic.ro/)


PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ A ŞCOLII DOCTORALE

 Nr.crt. DISCIPLINE OBLIGATORII Coddisciplină Semestrul I
C S Formaverif. Nr.cred.

1.

Orientări în istoriografia contemporană: mari teme şi metode

2

2

E

10

2.

Metodologia unei lucrări de doctorat

2

2

E

10

3.

Modulul de pregătire complementară

10

TOTAL

4

4

2E

30


TEME DE DOCTORAT FINALIZATE RECENT LA FACULTATEA DE ISTORIE (SELECŢIE)

 1. Ana-Maria Buşilă, Tipologia şi funcţionalitatea porturilor maritime de pe coasta levantină în perioadele elenistică şi romană, conducător ştiinţific prof. dr. Octavian Bounegru, calificativ excelent (2012)
 2. Alexandru Suharoschi, Veteranii în provinciile romane de la Dunărea de Jos (Moesia superior, Moesia inferior, Dacia) în secolele I-III p.Chr. Rol politic şi social, conducător ştiinţific prof. dr. Lucreţiu Bîrliba, calificativ foarte bine (2012)
 3. Tincuţa Cloşcă, Simbolismul corabiei în opera lui Ioan Hrisostom, conducător ştiinţific prof. dr. Nelu Zugravu, calificativ foarte bine (2013)
 4. Andrei Sălăvăstru, Reprezentări şi semnificaţii politice ale maladiei la începuturile modernităţii, conducător ştiinţific prof. dr. Alexandru-Florin Platon, calificativ foarte bine (2011)
 5. Valentina Sandu, Act de ctitorie, solidarităţi de familie şi structuri de putere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Râmnicu Sărat, conducători ştiinţifici prof. dr. Ştefan Sorin Gorovei şi prof. dr. Noel Tonnerre (Université d’Angers), calificativ foarte bine (2012).
 6. Paul Nedeloiu, Sate şi boieri în ţinutul Neamţ de la sfârşitul secolului al XIV-lea până la jumătatea secolului al XVII-lea, conducător ştiinţific prof. dr. Ştefan Sorin Gorovei, calificativ foarte bine (2012).
 7. Laura Ulinici, Afacerea Zappa şi conflictul diplomatic greco-român (1892-1896), conducător ştiinţific prof. dr. Gabriel Bădărău, calificativ foarte bine (2012).
 8. Alina-Florina Platon, Reprezentanţe consulare franceze în Principatele Române (1849-1862), conducător ştiinţific prof. dr. Gheorghe Cliveti, calificativ foarte bine (2012).
 9. Andrei Cemârtan, Pantelimon Halippa – activitatea politică, conducător ştiinţific prof. dr. Ioan Ciupercă, calificativ foarte bine (2012).
 10. Dan Prisacaru, Apărarea naţională a României şi frontul secret în anii 1938-1940, conducători ştiinţifici prof. dr. Ioan Ciupercă şi prof. dr. Ion Agrigoroaiei, calificativ foarte bine (2012).