Gradul II


GRADUL DIDACTIC  II
– AUGUST 2017 –

 

Cadrele didactice înscrise pentru obţinerea gradului didactic II, în sesiunea august 2017, vor finaliza examenul în conformitate cu prevederile Metodologiei Formării Continue a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, anexa la O.M.E.N. nr. 5561/2011, completată şi modificată prin O.M.E.N. 5397/2013 şi O.M.E.N. 3240/2014 şi O.M.E.C.Ş. 5439/2015.

GRAFICUL PROBELOR:

  1. Metodica predării specialităţii proba scrisă – 29 august 2017 (marţi), orele 10:00 – sala II. 7, etaj 1, corp A

Rezultate -proba scrisă (pdf)

Rezultate proba orală (pdf)

„Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate”
Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de exameinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ.
Contestaţiile se pot depune în intervalul 10.00 – 12.00 la secretariatul facultăţii.


  1. Pedagogie proba orală – 31 august 2017 (joi), orele 11 – sala II. 7, etaj 1, corp A 

ISTORIEPrograma de perfecţionare pentru acordarea gradului didactic II: Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007

PEDAGOGIE -Programa de perfecţionare pentru acordarea  grad. didactic II: Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007.

Programele de perfecţionare sunt publicate pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale, adresa – www.edu.ro – Învăţământ preuniversitar, Resurse umane, Direcţia Formare Continuă, Programe de definitivat/ grad II/ grad I.



TAXE

În Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie al U.A.I.C. din Iaşi, din data de 13.03.2013, s-au stabilit următoarele taxe în vederea susţinerii de examene de perfecţionare, care nu sunt obligatorii, ci marchează evoluţia în carieră prin obţinerea gradelor didactice II şi I. Taxa se achită la orice sucursală BRD conform tabelului, în contul U.A.I.C din Iaşi, iar chitanţa se prezintă la Facultatea de Istorie / Departamentul Perfecţionare (după caz).