Arhivă admitere 2021


ADMITERE 2021

Coperta ghidul studentului de anul I


NOU! CALL CENTER ADMITERE 2021


CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021


REZULTATE ADMITERE septembrie 2021 – LISTA 2 (afişat: 15.09.2021)

Admisi buget (români)    Admisi cu taxă (români)    Respinşi (români)

REZULTATE ADMITERE septembrie 2021 – LISTA 1 (afişat: 09.09.2021)

Admisi buget (români)    Admisi cu taxă (români)       Respinşi/în aşteptare* (români)

*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarelor liste (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!

! Informaţii importante pentru candidaţii admişi

Cerere de cazare
Contract de studii licenţă IF români

CONFIRMAREA LOCULUI (Lista 1): Luni, 13 septembrie 2021, între orele 9-14, sala 1.2 (Corp A, parter)

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–Diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României ÎN ORIGINAL.
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–dovada achitării taxei de înscriere
–extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student (licenţă/master/doctorat) : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student (licenţă/maste/doctorat): copii legalizate pentru: diploma de bacalaureat / atestatul CNRED, foaia matricolă din liceu ŞI adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior
dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
fişa de înscriere completată fără opţiunile de admitere (se poate completa şi când vă prezentaţi la facultate)
acord de confidenţialitate
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD taxa de înmatriculare de 50 lei (dacă este admis la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022, cel puţin 300 lei (dacă este admis la taxă) şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licenţă zi – cod 1301, Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă şcolarizare – cod 31).

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată pentru confirmarea locului vor fi declaraţi RESPINŞI

 

NUMĂR DE LOCURI:

Domeniul Istorie :

1 buget, 3 buget-absolvenţi de licee din mediul rural, 1 buget-etnic rrom, 3 cu taxă (români, UE,SEE şi CE)

1 buget fără bursă, 1 cu taxă (români de pretutindeni)

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română (proba scrisă) la examenul de bacalaureat

Ultima medie de admitere în anul 2020: locuri finanţate de la buget: media 6.73


 • Înscrierea candidaţilor

  Înscrieri ONLINE : 6 – 8 septembrie 2021 – pe platforma ONLINE  http://inscriere.uaic.ro/
  La înscrierea online vă rugăm să încărcaţi pe platformă următoarele documente scanate:
  –Diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2021 pot prezenta, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de bacalaureat 2021, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită
  –foaia matricolă din liceu
  –cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
  –certificatul de naştere
  –certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  –adeverinţa medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate (sunteţi/nu sunteţi în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
  –dovada achitarii taxei de înscriere
  –extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
  dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi student (licenţă/master/doctorat) : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (dacă este cazul)
  IMPORTANT! In emailul final în care veţi fi înştiinţat că dosarul este complet veţi primi Numărul de înregistrare al dosarului de la facultatea noastră. Acest număr va fi folosit pentru afişarea rezultatelor admiterii.

  Înscrieri – depunerea dosarelor fizice (personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură):
  6-8 septembrie 2021
  , intre orele 9-17, sala 1.2 (Corp A, parter, lângă secretariat)
  La înscriere trebuie să prezentaţi următoarele documente:
  –Diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2021 pot prezenta, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de bacalaureat 2021, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită
  –foaia matricolă din liceu în original
  –original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
  –original* şi copie a certificatului de naştere
  –original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  –adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
  –3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
  –dovada achitarii taxei de înscriere
  –extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
  dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi student (licenţă/master/doctorat) : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi student (licenţă/maste/doctorat): copii legalizate pentru: diploma de bacalaureat / atestatul CNRED, foaia matricolă din liceu ŞI adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior
  dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
  fişa de înscriere completată (se poate completa şi când vă prezentaţi la facultate)
  acord de confidenţialitate
  –dosar plic
  *se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei


 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 9 septembrie 2021
 • Confirmarea locului: 13 septembrie 2021


NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal


DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializare:
   • ISTORIE
  • Durata studiilor: 3 ani
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: Istorie – acreditare

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi).

TAXE:

 • Taxa de admitere: 150 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Licenţă-zi – cod 1301; taxă admitere – cod 28.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LEI

Scutiri de taxe:

          Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic  din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

        Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate (ex.: copie certificat de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

              Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în România care au obţinut în ultimii 4 ani  premiile 1, 2 sau 3 la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu  media  10.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

Înscrierea la concursul de admitere se face online / personal (pe baza cărţii de identitate) /către o altă persoană (pe bază de procură). Candidaţii străini – cetăţeni ai statelor membre UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus şi traducerea legalizată a acestora în limba română.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie certificată de către facultatea/instituţia care deţine originalul şi însoţite de o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.

Candidaţii declaraţi admişi care au mai urmat, parţial sau integral, o formă de învăţământ universitar din România- finalizate sau nefinalizate (exmatriculaţi, retraşi, absolvenţi fără examen de licenţă etc.)- beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări semestrele de studiu cu finanţare de la buget urmate la specializarea anterioară). Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.

Ocuparea ulterioară a locurilor la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul studii universitare de licenţă.

Candidaţii admişi care urmează două programe de studii vor depune copii legalizate ale actelor de studii însoţite de adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior.
Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de 6.09.2021, se vor reţine 150 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 6.09.2021, dar înainte de începerea anului universitar 2021-2022, se vor reţine 200 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa prevăzută pentru confirmarea locului.
Taxa de înmatriculare nu se restituie.
Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.REZULTATE ADMITERE – Sesiunea IULIE 2021


REZULTATE ADMITERE – LISTA 4 (afişat: 26.08.2021)

Admisi buget (români)     Admişi buget-social     Admişi buget-rural

Admisi cu taxă (români)      Respinşi(români)

REZULTATE ADMITERE – LISTA 3 (afişat: 04.08.2021)

Admisi buget (români)     Admişi buget-social           Admişi buget-rural

Admisi cu taxă (români)              Respinşi/în aşteptare* (români)

*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarelor liste (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!

! Informaţii importante pentru candidaţii admişi

Cerere de cazare
Contract de studii licenţă IF români

CONFIRMAREA LOCULUI (Lista 3): Vineri, 6 august 2021 si Luni, 9 august 2021, orele 9-12.30 şi 13-14, Secretariat (Corp A, parter)

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–Diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României ÎN ORIGINAL.
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–dovada achitării taxei de înscriere
–extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student (licenţă/master/doctorat) : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student (licenţă/maste/doctorat): copii legalizate pentru: diploma de bacalaureat / atestatul CNRED, foaia matricolă din liceu ŞI adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior
dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
fişa de înscriere completată fără opţiunile de admitere (se poate completa şi când vă prezentaţi la facultate)
acord de confidenţialitate
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD taxa de înmatriculare de 50 lei (dacă este admis la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022, cel puţin 300 lei (dacă este admis la taxă) şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licenţă zi – cod 1301, Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă şcolarizare – cod 31).

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată pentru confirmarea locului vor fi declaraţi RESPINŞI


REZULTATE ADMITERE – LISTA 2 (afişat: 29.07.2021)

Admisi buget (români) Admişi buget-social Admişi buget-rural

Admisi cu taxă (români) Respinşi/în aşteptare* (români)

*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarelor liste (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!

! Informaţii importante pentru candidaţii admişi

Cerere de cazare
Contract de studii licenţă IF români

CONFIRMAREA LOCULUI (Lista 2): 02 august 2021, orele 9-14, Decanat (Corp A, parter, lângă secretariatul facultăţii)

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–Diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României ÎN ORIGINAL.
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–dovada achitării taxei de înscriere
–extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student (licenţă/master/doctorat) : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student (licenţă/maste/doctorat): copii legalizate pentru: diploma de bacalaureat / atestatul CNRED, foaia matricolă din liceu ŞI adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior
dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
fişa de înscriere completată fără opţiunile de admitere (se poate completa şi când vă prezentaţi la facultate)
acord de confidenţialitate
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD taxa de înmatriculare de 50 lei (dacă este admis la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022, cel puţin 300 lei (dacă este admis la taxă) şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licenţă zi – cod 1301, Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă şcolarizare – cod 31).

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată pentru confirmarea locului vor fi declaraţi RESPINŞI


REZULTATE ADMITERE – LISTA 1 (afişat: 21.07.2021)

Admisi buget (români) Admişi buget-social Admişi buget-rural

Admisi cu taxă (români) Respinşi/în aşteptare* (români)

*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarei liste din data de 30.07.2021 (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!

! Informaţii importante pentru candidaţii admişi

Cerere de cazare
Contract de studii licenţă IF româniADMITERE 2021

Coperta ghidul studentului de anul I


NOU! CALL CENTER ADMITERE 2021


REZULTATE ADMITERE – sesiunea IULIE 2021CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021


REZULTATE ADMITERE septembrie 2021– LISTA 2 (afişat: 15.09.2021)

Admisi cu taxă ID          Respinşi

REZULTATE ADMITERE septembrie 2021– LISTA 1 (afişat: 09.09.2021)

Admisi cu taxă ID     Respinşi (în aşteptare)*

*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarelor liste (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!

! Informaţii importante pentru candidaţii admişi

Contract de studii licenţă ID români


CONFIRMAREA LOCULUI: Luni, 13 septembrie 2021, orele 9-14, sala 1.2 (Corp A, parter)

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–Diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României ÎN ORIGINAL.
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–dovada achitarii taxei de înscriere
–extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student (licenţă/master/doctorat) : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student (licenţă/maste/doctorat): copii legalizate pentru: diploma de bacalaureat / atestatul CNRED, foaia matricolă din liceu ŞI adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior
dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
fişa de înscriere completată (se poate completa şi când vă prezentaţi la facultate)
acord de confidenţialitate
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022, cel puţin 300 lei şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licenţă ID – cod 2214, taxă şcolarizare – cod 31.

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată pentru confirmarea locului vor fi declaraţi RESPINŞI


NUMĂR DE LOCURI – români:

Domeniul Istorie : 14 cu taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat (proba scrisă).

 • Înscrierea candidaţilor  – ONLINE sau prin prezenţa fizică a candidatului (programul de înscriere cu prezenţă fizică va fi afişat ulterior)

  Înscrieri: 6 – 8 septembrie 2021 pe platforma ONLINE  http://inscriere.uaic.ro/
  La înscrierea online vă rugăm să încărcaţi pe platformă următoarele documente scanate:
  –diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
  –foaia matricolă din liceu
  –cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
  –certificatul de naştere
  –certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  –adeverinţa medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate (sunteţi/nu sunteţi în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
  –chitanţa BRD pentru taxa de admitere
  –extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
  –dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă sunteţi student : adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (dacă este cazul)
  IMPORTANT! In emailul final în care veţi fi înştiinţat că dosarul este complet veţi primi Numărul de înregistrare al dosarului de la facultatea noastră. Acest număr va fi folosit pentru afişarea rezultatelor admiterii.

  Înscrieri – depunerea dosarelor fizice (personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură) :
  6-8 septembrie 2021, intre orele 9-17, sala 1.2 (Corp A, parter, lângă secretariat)

  La înscriere trebuie să prezentaţi următoarele documente:
  –Diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2021 pot prezenta, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de bacalaureat 2021, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită
  –foaia matricolă din liceu în original
  –original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
  –original* şi copie a certificatului de naştere
  –original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  –adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
  –3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
  –dovada achitarii taxei de înscriere
  –extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
  dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi student (licenţă/master/doctorat) : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi student (licenţă/maste/doctorat): copii legalizate pentru: diploma de bacalaureat / atestatul CNRED, foaia matricolă din liceu ŞI adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior
  dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
  fişa de înscriere completată (se poate completa şi când vă prezentaţi la facultate)
  acord de confidenţialitate
  –dosar plic
  *se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei


 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 9 septembrie 2021
 • Confirmarea locului: 13 septembrie 2021


NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal


DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializare:
   • ISTORIE 
  • Durata studiilor şi forma de învăţământ: 3 ani, învăţământ la distanţă
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: acreditare

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi) etc.

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 150 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, licenţă ID, cod 2214; taxă admitere, cod 28.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LEI

Scutiri de taxe:

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic  din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate (ex.: copie certificat de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în România care au obţinut în ultimii 4 ani premiile 1, 2 sau 3 la Olimpiada naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.


PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie certificată de către facultatea/instituţia care deţine originalul, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.
 • Candidaţilor admişi care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de 6.09.2021, candidaţilor li se reţin 150 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 6.09.2021, dar înainte de începerea anului universitar 2020-2021, se vor reţine 200 lei. Pentru candidaţii care se retrag după începerea anului universitar se respectă prevederile contractului de studii.
 • Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.


REZULTATE ADMITERE – Sesiunea IULIE 2021

REZULTATE ADMITERE – LISTA 2 (afişat: 30.07.2021)

Admisi cu taxă ID             Respinşi-ID

REZULTATE ADMITERE, Filiala Focşani

LISTA 2   Admişi cu taxă-ID, filiala Focşani    Respinşi (afişat: 30.07.2021)

LISTA 1 Admişi cu taxă-ID, filiala Focşani (afişat: 22.07.2021)
Informaţii importante – confirmare loc – Lista 1  (Filiala Focşani)


REZULTATE ADMITERE – LISTA 1 (afişat: 21.07.2021)

 Admisi cu taxă ID

! Informaţii importante pentru candidaţii admişi

Contract de studii licenţă ID români


CONFIRMAREA LOCULUI: 22, 23, 26, 27 iulie 2021, orele 9-14, sala II.7 (Corp A, etaj 2)

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–Diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României ÎN ORIGINAL.
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–dovada achitarii taxei de înscriere
–extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student (licenţă/master/doctorat) : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student (licenţă/maste/doctorat): copii legalizate pentru: diploma de bacalaureat / atestatul CNRED, foaia matricolă din liceu ŞI adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior
dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
fişa de înscriere completată (se poate completa şi când vă prezentaţi la facultate)
acord de confidenţialitate
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022, cel puţin 300 lei şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licenţă ID – cod 2214, taxă şcolarizare – cod 31.

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată pentru confirmarea locului vor fi declaraţi RESPINŞI


ADMITERE 2021

Coperta ghidul studentului de anul I


NOU! CALL CENTER ADMITERE 2021


CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021


REZULTATE ADMITERE(sept.2021)– LISTA 2 (afişat: 15.09.2021)

Admisi buget (români)       Admisi cu taxă (români)

REZULTATE ADMITERE(sept.2021)– LISTA 1 (afişat: 09.09.2021)

Admisi buget (români)     Admisi cu taxă (români)

! Informaţii importante pentru candidaţii admişi

Cerere de cazare
Contract de studii de master români

CONFIRMAREA LOCULUI: 13 septembrie 2021, orele 9-14, sala 1.2 (Corp A, parter)

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–DIPLOMA DE LICENŢA OBŢINUTA ÎN ROMANIA în original sau ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE OBŢINUTĂ ÎN ROMÂNIA în original (pentru absolvenţii care nu au primit diploma de licenţă) sau ATESTAT DE ECHIVALARE EMIS DE C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–suplimentul la diplomă / foaia matricolă din facultate în original (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit diploma de licenţă)
–diploma de bacalaureat obţinută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–chitanţa BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
dacă sunteţi absolvent de programe de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student la licenţă, la master sau la doctorat: adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă aţi fost exmatriculat, inclusiv ca urmare a retragerii, de la studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa de abolvire master sau diploma de master/studii aprofundate+suplimentul la diplomă în original
dacă sunteţi absolvent de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare: dovada acreditării specializării absolvite (copie a unui act legislativ)
–candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta documentele menţionate şi traducerea legalizată a acestora în limba română
fişa de înscriere completată fără opţiuni (se poate completa şi când vă prezentaţi la facultate)
acord de confidenţialitate
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD taxa de înmatriculare de 50 lei (dacă este admis la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022, cel puţin 375 lei (dacă este admis la taxă) şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Master zi – cod 2411, Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă şcolarizare – cod 31.

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată vor fi declaraţi RESPINŞISusţinerea interviului: 9 SEPTEMBRIE 2021, ora 14, online


NUMĂR total de LOCURI Români de pretutindeni: 2 buget fără bursă, 1 cu taxă

NUMĂR total de LOCURI (români, UE, SEE): 12 buget, 20 cu taxă

 • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA** 10 buget, 4 cu taxă

 • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL* 2 cu taxă

 • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE** 2 buget, 2 cu taxă

 • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ**  6 cu taxă

 • ARHIVISTICĂ**  6 cu taxă

IMPORTANT !

 • * Un program de studii se va organiza doar dacă va avea minimum 25 de candidaţi înscrişi.
 • ** Locurile cu taxă vor fi suplimentate cu un număr corespunzător, astfel incât să se poată forma grupa de 25 de studenţi.

CONDIŢII DE ADMITERE:

 • 60 % Media examenului de licenţă
 • 40 % nota la interviu

(candidaţii trebuie sa aibă în vedere programarea interviurilor dacă se înscriu la mai multe mastere din cadrul universităţii)

Precizări privind interviul: Comisia de interviu va testa capacitatea candidatului de a gândi istoric și va verifica motivația acestuia pentru parcurgerea unui nou ciclu de studii. Se vor adresa întrebări care vizează cunoştinţele de istorie în domeniul specializării alese de master și motivația pentru înscrierea la respectivul program.

Media de admitere la studii universitare de masterat se calculează cu formula (MedieLICENŢĂ * 60 + NotaINTERVIU * 40)/100 iar valoarea finală se trunchiază la două zecimale (nu se rotunjeşte).

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media ECTS a anilor de studii din facultate
 • Nota la interviu

 • Înscrierea: 6-8 SEPTEMBRIE 2021ONLINE sau prin prezenţa fizică a candidatului

  Înscrieri online: 6-8 SEPTEMBRIE 2021 pe platforma ONLINE http://inscriere.uaic.ro/
  La înscrierea online vă rugăm să încărcaţi pe platformă următoarele documente scanate:
  diploma de licenţa obţinuta în România sau adeverinţa de absolvire obţinută în România (pentru absolvenţii care nu au primit încă diploma de licenţă) sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
  suplimentul la diplomă / foaia matricolă din facultate (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit încă diploma de licenţă)
  diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
  foaia matricolă din liceu
  cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
  certificatul de naştere
  certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  adeverinţa medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care menţionează starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
  chitanţa BRD pentru taxa de admitere
  extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
  dacă sunteţi absolvent de programe de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi student la licenţă, la master sau la doctorat: adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă aţi fost exmatriculat, inclusiv ca urmare a retragerii, de la studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa de abolvire master sau diploma de master/studii aprofundate+suplimentul la diplomă
  dacă sunteţi absolvent de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare: dovada acreditării specializării absolvite (copie a unui act legislativ)
  –candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene vor încărca pe platformă documentele menţionate scanate şi traducerea legalizată a acestora în limba română
  IMPORTANT! In emailul final în care veţi fi înştiinţat că dosarul este complet veţi primi Numărul de înregistrare al dosarului de la facultatea noastră. Acest număr va fi folosit pentru afişarea rezultatelor admiterii.

  Înscrieri – depunerea dosarelor fizice (personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură):
  6-8 septembrie 2021, intre orele 9-17, sala 1.2 (Corp A, parter, lângă secretariat)

  La înscriere trebuie să prezentaţi următoarele documente:
  –DIPLOMA DE LICENŢA OBŢINUTA ÎN ROMANIA în original sau ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE OBŢINUTĂ ÎN ROMÂNIA în original (pentru absolvenţii care nu au primit diploma de licenţă) sau ATESTAT DE ECHIVALARE EMIS DE C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
  –suplimentul la diplomă / foaia matricolă din facultate în original (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit diploma de licenţă)
  –diploma de bacalaureat obţinută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
  –foaia matricolă din liceu în original
  –original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
  –original* şi copie a certificatului de naştere
  –original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  –adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
  –3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
  –chitanţa BRD pentru taxa de admitere
  –extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
  dacă sunteţi absolvent de programe de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi student la licenţă, la master sau la doctorat: adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă aţi fost exmatriculat, inclusiv ca urmare a retragerii, de la studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa de abolvire master sau diploma de master/studii aprofundate+suplimentul la diplomă în original
  dacă sunteţi absolvent de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare: dovada acreditării specializării absolvite (copie a unui act legislativ)
  –candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta documentele menţionate şi traducerea legalizată a acestora în limba română
  fişa de înscriere completată (se poate completa şi când vă prezentaţi la facultate)
  acord de confidenţialitate
  –dosar plic
  *se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei


 • SUSŢINEREA INTERVIULUI: 9 septembrie 2021, ora 14, online
 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 9 septembrie 2021
 • Confirmarea locului: 13 septembrie 2021

M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în  ciclul de studii universitare de  masterat pentru anul universitar  2020 – 2021 (învăţământ de zi şi frecvenţă redusă)


NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal


PROGRAME DE STUDII:

  • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
  • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
  • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL
  • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
  • ARHIVISTICĂ

Prezentarea programelor de studii
Fişele disciplinelor studiate
Planuri de învăţământ

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Opţiuni de carieră: cercetător în institutele de cercetare; funcţionar în cadrul administraţiei publice centrale şi locale (diplomat în cadrul MAE, consilier pe probleme politice şi strategice în cadrul guvernului României); profesor; jurnalist; muzeograf; etnolog; ghid turistic; angajat  în  serviciile de  informaţii  româneşti (SRI, SIE); expert în probleme politice şi culturale în organizaţii internaţionale (instituţii şi agenţii ale UE, ONU, UNESCO); arheolog în centre de cercetare publice (institute ale Academiei) şi private (fundaţii, ONG); expert al primăriilor şi guvernului pentru conservarea patrimoniului naţional; angajat al arhivelor naţionale, CNSAS, arhiva MAE etc.

TAXE:

 • Taxa de admitere: 150 lei * (se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Master-zi – cod 2411; taxă admitere – cod 28)

Taxa anuală de şcolarizare:   2500 lei


PRECIZĂRI IMPORTANTE:

Candidatul este obligat să menţioneze pe fişa de înscriere date de contact valide  şi să răspundă la eventualele solicitări ale comisiei în termen de 24 de ore.

Media minimă de admitere este 6.00 .

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Absolvenţii programelor de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, care au studiat pe loc finanţat de la bugetul de stat, pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislaţiei în vigoare.

Candidaţii trebuie să declare pe proprie răspundere dacă au mai urmat sau nu un program de masterat/studii aprofundate pe locuri finanţate de la buget, deoarece  numai un singur program de masterat /studii aprofundate poate fi subvenţionat de la bugetul de stat. Candidaţii care au fost exmatriculaţi (inclusiv cei retraşi) de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă, indiferent de forma de învăţământ . Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.  După parcurgerea numărului de semestre pentru care au beneficiat de buget la studiile universitare de master de unde au fost exmatriculaţi, în urma reordonării semestriale, în funcţie de media semestrială, studentul poate trece pe un loc cu finanţare la buget.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice  se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis  la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea actelor de studii în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

Ocuparea ulterioară a locurilor finanţate de la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul de studii universitare de master.

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 125 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de 6 septembrie 2021, candidaţilor li se reţin 187,5 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 6 septembrie 2021, dar înainte de începerea anului universitar 2021-2022, se vor reţine 250 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa prevăzută pentru confirmarea locului.

Taxa de înmatriculare nu se restituie.

Taxa de înscriere nu se restituie.


REZULTATE ADMITERE – sesiunea IULIE 2021:

REZULTATE ADMITERE – LISTA 2 (afişat: 30.07.2021)

Admisi buget (români)                Admisi cu taxă (români)


REZULTATE ADMITERE – LISTA 1 (afişat: 21.07.2021)

Admisi buget (români)      Admisi cu taxă (români)

! Informaţii importante pentru candidaţii admişi

Cerere de cazare
Contract de studii de master români


CONFIRMAREA LOCULUI: 22, 23, 26, 27 iulie 2021, orele 9-14, sala II.7 (Corp A, etaj 2)

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–DIPLOMA DE LICENŢA OBŢINUTA ÎN ROMANIA în original sau ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE OBŢINUTĂ ÎN ROMÂNIA în original (pentru absolvenţii care nu au primit diploma de licenţă) sau ATESTAT DE ECHIVALARE EMIS DE C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–suplimentul la diplomă / foaia matricolă din facultate în original (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit diploma de licenţă)
–diploma de bacalaureat obţinută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–chitanţa BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
dacă sunteţi absolvent de programe de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi student la licenţă, la master sau la doctorat: adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă aţi fost exmatriculat, inclusiv ca urmare a retragerii, de la studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa de abolvire master sau diploma de master/studii aprofundate+suplimentul la diplomă în original
dacă sunteţi absolvent de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare: dovada acreditării specializării absolvite (copie a unui act legislativ)
–candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta documentele menţionate şi traducerea legalizată a acestora în limba română
fişa de înscriere completată fără opţiuni (se poate completa şi când vă prezentaţi la facultate)
acord de confidenţialitate
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD taxa de înmatriculare de 50 lei (dacă este admis la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022, cel puţin 375 lei (dacă este admis la taxă) şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Master zi – cod 2411, Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă şcolarizare – cod 31.

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată vor fi declaraţi RESPINŞI


NOU! CALL CENTER ADMITERE 2021


REZULTATE ADMITERE(SEPT.2021) STUDII DE LICENŢĂ LISTA 2 – 15.09.2021

Admişi buget fără bursă    Admişi cu taxă    Respinşi*

REZULTATE ADMITERE(SEPT.2021) STUDII DE MASTERLISTA 2 – 15.09.2021

Respinşi


REZULTATE ADMITERE(SEPT.2021) STUDII DE LICENŢĂ – LISTA 1 – 09.09.2021

 Admişi buget fără bursă        Admişi cu taxă     Respinşi/în aşteptare*
*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarei liste (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!

! Informaţii importante pentru candidaţii admişi
Cerere de cazare
Formular de confirmare licenţă IF români de pretutindeni
Fişă de înscriere – studii universitare de LICENŢĂ (români de pretutindeni)
CONFIRMAREA LOCULUI- lista 1: 13 septembrie 2021, orele 9-14, sala 1.2 (Corp A, parter)


REZULTATE ADMITERE(SEPT.2021) STUDII DE MASTER – LISTA 1 – 09.09.2021

Admişi buget fără bursă

! Informaţii importante pentru candidaţii admişi
Cerere de cazare
Formular de confirmare master IF români de pretutindeni
Fişă de înscriere – studii universitare de MASTER (români de pretutindeni)
CONFIRMAREA LOCULUI- lista 1: 13 septembrie 2021, orele 9-14, sala 1.2 (Corp A, parter)


Studii universitare de licenţă, Domeniul Istorie (învăţământ cu frecvenţă)NUMĂR DE LOCURI Sesiunea septembrie:

1 buget fără bursă, 1 cu taxă (români de pretutindeni)

Studii universitare de masterat, Domeniul Istorie – NUMĂR DE LOCURI Sesiunea septembrie:

2 buget fără bursă, 1 cu taxă (români de pretutindeni)


Înscrieri online: 6 – 8 septembrie 2021 pe platforma ONLINE http://inscriere.uaic.ro/

Înscrieri – depunerea dosarelor fizice (personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură): 6-8 septembrie 2021, intre orele 9-17, sala 1.2 (Corp A, parter, lângă secretariat)

Fişă de înscriere – studii universitare de LICENŢĂ (români de pretutindeni)

Fişă de înscriere – studii universitare de master (români de pretutindeni)

Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 9 septembrie 2021
Interviu master: 9 septembrie 2021, ora 14


CONFIRMAREA LOCULUI: 13 septembrie 2021


Alte informaţii: studii universitare de licenţă studii universitare de master


Precizări privind admiterea candidaţilor ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2021/2022 – Studii universitare de licenţă şi master

Informaţii privind testările lingvistice la limba română(Afişat: 12.07.2021)


REZULTATE ADMITERE români de pretutindeni – sesiunea iulie 2021

Studii universitare de licenţă-IF

LISTA 4 – 26,08,2021 Admisi buget cu bursă       Admişi buget fără bursă      Respinşi

LISTA 34.08.2021 Admisi buget cu bursă   Admişi buget fără bursă   Respinşi/în aşteptare*
*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarelor liste (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!
! Informaţii importante pentru candidaţii admişi
Confirmare loc – lista 3 : Vineri, 6 august 2021 şi Luni, 9 august 2021, orele 9-12.30 şi 13-14, Secretariat (Corp A, parter)
Cerere de cazare
Formular de confirmare licenţă IF români de pretutindeni

LISTA 230.07.2021  Admisi buget cu bursă   Admişi buget fără bursă  Admişi cu taxă   Respinşi/în aşteptare*
*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarelor liste (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!
! Informaţii importante pentru candidaţii admişi
Confirmare loc – lista 2 : Luni, 2 august 2021, orele 9-14, Decanat (Corp A, parter, langă secretariat)
Cerere de cazare
Formular de confirmare licenţă IF români de pretutindeni

LISTA 121.07.2021  Admisi buget cu bursă          Admişi buget fără bursă        Admişi cu taxă     Respinşi/în aşteptare*
*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarei liste din data de 30.07.2021 (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!
! Informaţii importante pentru candidaţii admişi
Cerere de cazare
Formular de confirmare licenţă IF români de pretutindeni
Fişă de înscriere – studii universitare de LICENŢĂ (români de pretutindeni)
CONFIRMAREA LOCULUI- lista 1: 22, 23, 26, 27 iulie 2021, orele 9-14, sala II.5 (Corp A, etaj 2)- informaţii aici


Studii universitare de masterat-IF

LISTA 2 – 30.07.2021
Admisi buget cu bursă   Admişi buget fără bursă   Admişi cu taxă     Respinşi*
*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarelor liste (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!

LISTA 1 – 21.07.2021
Admisi buget cu bursă     Admişi buget fără bursă    Admişi cu taxă      Respinşi/în aşteptare*
*Candidaţii respinşi/în aşteptare trebuie să urmărească afişarea următoarei liste din data de 30.07.2021 (în urma confirmărilor se va reface clasamentul)!
! Informaţii importante pentru candidaţii admişi
Cerere de cazare
Formular de confirmare master IF români de pretutindeni
Fişă de înscriere – studii universitare de master (români de pretutindeni)
CONFIRMAREA LOCULUI – lista 1 : 22, 23, 26, 27 iulie 2021, orele 9-14, sala II.7 (Corp A, etaj 2)- informaţii aiciADMITERE  septembrie 2021


Informaţii – confirmare loc      Contract-bursă ME   Contract-bursă UAIC   (Afişat: 21.09.2021)

Lista finala cu candidatii admisi la doctorat (Actualizat: 21.09.2021)

Rezultate admitere (Afişat: 16.09.2021)

Rezultate inițiale admitere (Afișat: 13.09.2021)

Tabel cu candidaţii înscrişi la concursul de admitere(Afişat: 07.09.2021)Taxa de admitere:   200 lei (se achita la BRD, precizând: Facultatea de Istorie, doctorat – cod 2539, taxă admitere cod 28)

Taxa de şcolarizare :  5000 lei/an


NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


Certificatul de competenţă lingvistică: link-ul de la care viitorii candidati la doctorat se pot informa pentru certificatul de competenta lingivistică: Testări lingvistice | Facultatea de Litere