ARHIVĂ ADMITERE 2019


CALENDARUL ADMITERII – studii de licenţă, IF

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea: 9-11 septembrie 2019 între orele 9-16, Sala 1.2 (Corp A, parter)
 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2019

Rezultate (LISTA 1) – afisat:12.09.2019, orele 16

Admisi taxă Admisi buget-RURAL Respinsi
Informaţii importante – confirmare loc


CONFIRMAREA LOCULUI: 13 septembrie 2019, între orele 9-14, sala 1.2 (Corp A, parter)

Confirmarea locului: candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):

   • să depună la dosar actele de studii în original
   • să completeze contractul de studii;
    Pentru semnarea contractului de studii, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de înmatriculare / taxa de şcolarizare.
   • Extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
   • să achite: taxa de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2019/2020 –cel puţin 300 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă);
    Aceste taxe se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea contractului de studii. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Licenţă-zi – cod 1301; Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă şcolarizare – cod 31)


NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializare:
   • ISTORIE
  • Durata studiilor: 3 ani
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: Istorie – acreditare

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi).

NUMĂR DE LOCURI (români, UE, SEE):

Domeniul Istorie : 4 locuri buget pentru Absolvenţii de licee situate în mediul rural
1 loc cu taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat (proba scrisă).

Ultima medie de admitere în anul 2018: locuri finanţate de la buget: media 6.13

TAXE:

 • Taxa de admitere: 140 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Licenţă-zi – cod 1301; taxă admitere – cod 28.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LEI

Scutiri de taxe:

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate (ex.: copie certificat de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în ultimii 4 ani premiile 1, 2 şi 3 la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Acte necesare:

 • Diploma de bacalaureat în original obţinută în România sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2019 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu.
 • Foaia matricolă din liceu în original.
 • Original*+ Copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi UE,SEE,Elveţia).
 • Original*+ Copie a certificatului de naştere.
 • Original* + Copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul)).
 • Trei fotografii tip legitimaţie ( format 2/2,5 cm).
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere.
 • Extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
 • În cazul în care candidatul este deja student: Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul).
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi pentru candidaţii exmatriculaţi(inclusiv cei retraşi) de la studii de licenţă (dacă este cazul).
 • Diploma de licenţă + supliment la diplomă în original (dacă este cazul).
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de aici:
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 • Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.
 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.
 • Candidaţii declaraţi admişi care au mai urmat o formă de învăţământ universitar – finalizate sau nefinalizate (exmatriculaţi, retraşi, absolvenţi fără examen de licenţă etc.)- beneficiază de subvenţia la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget urmaţi la specializarea iniţială). Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.
 • Ocuparea ulterioară a locurilor la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul studii universitare de licenţă.
 • Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar 2019-2020, se vor reţine 150 lei. Candidaţilor la licenţă IF care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa.
 • Taxa de înmatriculare nu se restituie.
 • Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.

ARHIVĂ ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2019:


Rezultate admitere – Lista 1 (Afişat: 22 iulie 2019, orele 15.30)

Admişi buget Admişi cu taxă Respinşi

IMPORTANT! Informaţii importante pentru toţi candidaţii
O nouă listă –în funcţie de actele existente în dosarele candidaţilor, de retrageri, de achitarea taxelor, de semnarea contractului de studii – se afişează la data de 29 iulie 2019.

Contract IF (pdf)


Rezultate admitere – Lista 2(Afişat: 26 iulie 2019)

Admişi buget Admişi cu taxă Respinşi
IMPORTANT! Informatii importante pentru candidati


STUDII DE LICENŢĂ – IDCALENDARUL ADMITERII

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea: 9-11 septembrie 2019 între orele 9-16, Sala 1.2 (Corp A, parter)
 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2019

Rezultate (LISTA 1) – afisat:12.09.2019, orele 16 Admisi taxă

Informaţii importante – confirmare loc


CONFIRMAREA LOCULUI: 13 SEPTEMBRIE 2019, între orele 9-14, sala 1.2 (Corp A, parter)

Confirmarea locului: candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):

   • să depună la dosar actele de studii în original
   • să completeze contractul de studii;
    Pentru semnarea contractului de studii, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de şcolarizare.
   • Extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
   • să achite avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2019/2020 – cel puţin 300 lei ;
    Această taxă se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea contractului. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Licenţă-ID – cod 2214; taxă şcolarizare – cod 31)NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializare:
   • ISTORIE
  • Durata studiilor şi forma de învăţământ: 3 ani, învăţământ la distanţă
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: acreditare

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi) etc.

NUMĂR DE LOCURI – români:

Domeniul Istorie : 24 de locuri cu taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat (proba scrisă).

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 140 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, licenţă ID, cod 2214; taxă admitere, cod 28.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LEI

Scutiri de taxe:

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate (ex.: copie certificat de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în ultimii 4 ani premiile 1, 2 şi 3 la Olimpiada naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Acte necesare:

 • Diploma de bacalaureat în original obţinută în România sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2019 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu.
 • Foaia matricolă din liceu în original.
 • Original*+ Copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi UE,SEE,Elveţia).
 • Original*+ Copie a certificatului de naştere.
 • Original* + Copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul)).
 • Trei fotografii tip legitimaţie ( format 2/2,5 cm).
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere.
 • Extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
 • Diploma de licenţă + supliment la diplomă în original (dacă este cazul).
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de aici: fişa de înscriere
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 • Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.
 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.
 • Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar 2019-2020, se vor reţine 150 lei. Candidaţilor la licenţă IF care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa. Candidaţilor la licenţă ID care se retrag după începerea anului universitar li se aplică prevederile contractului de studii.
 • Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.

ARHIVĂ ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2019


Rezultate admitere – Lista 1 (Afişat: 22 iulie 2019, orele 15.30)

Admişi cu taxă (ID)

IMPORTANT! Informaţii importante pentru toţi candidaţii

Contract ID (pdf)

O nouă listă –în funcţie de actele existente în dosarele candidaţilor, de retrageri, de achitarea taxelor, de semnarea contractului de studii – se afişează la data de 29 iulie 2019.


Rezultate admitere – Lista 2(Afişat: 26 iulie 2019)

Admişi cu taxă (ID) Respinsi

IMPORTANT! Informatii importante pentru candidati


STUDII UNIVERSITARE DE MASTERATCALENDARUL ADMITERII

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019

 • Înscrierea: 9-11 septembrie 2019 între orele 9-16, Sala 1.2 (Corp A, parter)
 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2019
 • SUSŢINEREA INTERVIULUI: 12 septembrie 2019 , orele 10, sala 1.2 Programare interviu
  (IMPORTANT!!! Candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate/pasaportul)

Rezultate (LISTA 1) – afisat:12.09.2019, orele 16

Admisi buget Admisi taxă

Informaţii importante – confirmare locCONFIRMAREA LOCULUI: 13 SEPTEMBRIE 2019, între orele 9-14, sala 1.2 (Corp A, parter)
Confirmarea locului: candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):

   • să depună la dosar actele de studii în original
   • să completeze contractul de studii;
    Pentru semnarea contractului de studii, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de înmatriculare / taxa de şcolarizare.
   • Extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
   • să achite: taxa de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2019/2020 –cel puţin 350 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă);
    Aceste taxe se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea contractului. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Master-zi – cod 2411;Taxă înmatriculare cod 38/ taxă şcolarizare cod 31)

M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2019 – 2020 (învăţământ de zi şi frecvenţă redusă)


PRECIZĂRI privind admiterea candidaţilor români de pretutindeni în anul universitar 2019 – 2020


NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


PROGRAME DE STUDII:

  • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
  • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
  • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL
  • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
  • ARHIVISTICĂ

Prezentarea programelor de studii
Fişele disciplinelor studiate
Planuri de învăţământ

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Opţiuni de carieră: cercetător în institutele de cercetare; funcţionar în cadrul administraţiei publice centrale şi locale (diplomat în cadrul MAE, consilier pe probleme politice şi strategice în cadrul guvernului României); profesor; jurnalist; muzeograf; etnolog; ghid turistic; angajat în serviciile de informaţii româneşti (SRI, SIE); expert în probleme politice şi culturale în organizaţii internaţionale (instituţii şi agenţii ale UE, ONU, UNESCO); arheolog în centre de cercetare publice (institute ale Academiei) şi private (fundaţii, ONG); expert al primăriilor şi guvernului pentru conservarea patrimoniului naţional; angajat al arhivelor naţionale, CNSAS, arhiva MAE etc.

NUMĂR de LOCURI total (români): 8 buget, 34 cu taxă
NUMĂR de LOCURI total
(români de pretutindeni): 13 buget fără bursă, 2 cu taxă

 • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA** 3 buget, 5 cu taxă

 • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL** 1 loc BUGET – Domenii prioritare de dezvoltare a României, 7 cu taxă

 • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 4 buget, 8 cu taxă

 • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ** 8 cu taxă

 • ARHIVISTICĂ** 6 cu taxă

IMPORTANT !

 • * Un program de studii se va organiza doar dacă va avea minimum 25 de candidaţi înscrişi.
 • ** Locurile cu taxă vor fi suplimentate cu un număr corespunzător, astfel incât să se poată forma grupa de 25 de studenţi.

CONDIŢII DE ADMITERE:

 • 60 % Media examenului de licenţă
 • 40 % nota la interviu

(candidaţii trebuie sa aibă în vedere programarea interviurilor dacă se înscriu la mai multe mastere din cadrul universităţii)

Precizări privind interviul: Comisia de interviu va testa capacitatea candidatului de a gândi istoric și va verifica motivația acestuia pentru parcurgerea unui nou ciclu de studii. Se vor adresa întrebări care vizează cunoştinţele de istorie în domeniul specializării alese de master și motivația pentru înscrierea la respectivul program.

Media de admitere la studii universitare de masterat se calculează cu formula (MedieLICENŢĂ * 60 + NotaINTERVIU * 40)/100 iar valoarea finală se trunchiază la două zecimale (nu se rotunjeşte).

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media ECTS anilor de studii din facultate
 • Nota la interviu

TAXE:

 • Taxa de admitere: 140 lei * (se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Master-zi – cod 2411; taxă admitere – cod 28)

Taxa anuală de şcolarizare: 2100 lei

ACTE NECESARE
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ obţinută în România SAU ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE obţinută în România (pentru absolvenţii care nu au primit încă diploma de licenţă) ÎN ORIGINAL sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • FOAIA MATRICOLĂ DIN FACULTATE / SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ ÎN ORIGINAL (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit încă diploma de licenţă);
 • Adeverinţă în care se precizează numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă în cadrul studiilor de licenţă – NUMAI pentru absolvenţii programelor de studii de licenţă cu durata de 5 sau 6 ani (aceşti absolvenţi, dacă au studiat pe un loc finanţat de la bugetul de stat, pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislaţiei în vigoare);
 • DIPLOMA DE BACALAUREAT obţinută în România ÎN ORIGINAL sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Foaia matricolă din liceu ÎN ORIGINAL;
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul));
 • 3 FOTOGRAFII COLOR TIP CARTE DE IDENTITATE;
 • Original*+ Copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (EU, SEE, Elveţia);
 • Original*+ Copie a certificatului de naştere;
 • Original* + Copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • CHITANŢA DE ACHITARE LA BRD A TAXEI DE ADMITERE;
 • Extras de cont al candidatului – în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
 • ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE CALITATEA DE MASTERAND pentru masteranzii care urmează a doua specializare, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă;
 • ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii de master / studii aprofundate şi pentru candidaţii exmatriculaţi/retraşi de la master / studii aprofundate (dacă este cazul);
 • COPIA HOTĂRÂRII DE GUVERN DIN ANUL ÎNMATRICULĂRII LA STUDII care atestă acreditarea specializării de licenţă absolvite, pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare;
 • FIŞA DE ÎNSCRIERE ELIBERATĂ DE FACULTATE ÎN ZIUA ÎNSCRIERII sau descărcată de aici: fişa de înscriere români ;
 • DOSAR PLIC.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Informații importante – admitere ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Fișă de înscriere români de pretutindeni


PRECIZĂRI IMPORTANTE:

Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

Candidatul este obligat să menţioneze pe fişa de înscriere date de contact valide şi să răspundă la eventualele solicitări ale comisiei în termen de 24 de ore.

Media minimă de admitere este 6.00 .

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Absolvenţii programelor de studii de licenţă cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc finanţat de la bugetul de stat, pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislaţiei în vigoare.

Candidaţii trebuie să declare pe proprie răspundere dacă au mai urmat sau nu un program de masterat/studii aprofundate pe locuri finanţate de la buget, deoarece numai un singur program de masterat /studii aprofundate poate fi subvenţionat de la bugetul de stat. Candidaţii care au fost exmatriculaţi (inclusiv cei retraşi) de la studii universitare de masterat/studii aprofundate au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă pe întreaga perioadă a şcolarizării. Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea actelor de studii în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

Ocuparea ulterioară locurilor finanţate de la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor -ciclul de studii universitare de master.

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 105 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar 2019-2020, se vor reţine 158 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa achitată. Taxa de înmatriculare nu se restituie. Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.

Taxa de înmatriculare nu se restituie.

Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.


ARHIVĂ ADMITERE -SESIUNEA IULIE 2019:

Rezultate admitere – Lista 1 (Afişat: 23 iulie 2019, orele 10.30)

Admişi buget români Admişi cu taxă români Respinşi români

Români de pretutindeni: Admişi buget cu bursă Admişi buget fără bursă Respinşi

IMPORTANT! Informaţii importante pentru toţi candidaţii
O nouă listă –în funcţie de actele existente în dosarele candidaţilor, de retrageri, de achitarea taxelor, de semnarea contractului de studii – se afişează la data de 29 iulie 2019.

Contract IF (pdf)


Rezultate admitere – Lista 2

Lista2 – români

Lista2 – Români de pretutindeni


DOCTORATADMITERE septembrie 2019


Calendarul admiterii:


2 – 6 septembrie 2019 – înscrierea candidaţilor: sala 1.2 (corp A, parter), orele 10–14

10-11 septembrie 2019 – selecţia candidaţilor


Proba scrisă:
10 septembrie 2019, orele 9, amf. II.5 (corp A, etaj 1)
Candidații se vor prezenta la sala de examen la orele 8.30 cu cartea de identitate/pașaportul.

Proba orală:
11 septembrie 2019, orele 9, Decanat Programare proba orală
Candidații se vor prezenta cu cartea de identitate/pașaportul.


12 septembrie 2019 – Afişarea rezultatelor
Notele probelor de admitere la doctorat
REZULTATE admitere doctorat


13 septembrie 2019 – Contestaţii (doar pentru proba scrisă) : se depun la secretariat între orele 10 – 12


16 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor după contestaţii

1 octombrie 2019 – afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi

Taxa de admitere: 200 lei (se achita la BRD, precizând: Facultatea de Istorie, doctorat – cod 2539, taxă admitere cod 28)

Taxa de şcolarizare : 5000 lei/an


NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


Certificatul de competenţă lingvistică: link-ul de la care viitorii candidati la doctorat se pot informa pentru certificatul de competenta lingivistică: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029


Program postdoctoral de cercetare avansată11-13 martie 2019 – Înscrierea candidaţilor
Calendar înscrieri Şcoala Postdoctorală Istorie:
11 martie 2019, orele 12.00-14.00, sala H1
12 martie 2019, orele 11.00-13.00, sala H1
13 martie 2019, orele 10.00-12.00, sala H1.

14 martie 2019 – Verificarea eligibilităţii candidaţilor

15-18 martie 2019 – Susţinerea proiectelor de cercetare postdoctorală


Susţinerea proiectelor de cercetare postdoctorală

15 MARTIE 2019, ORELE 10, DECANAT ISTORIE

1. AIOANEI N. DUMITRU-ALEXANDRU
2. COLŢEANU C. PETRICĂ-IONUŢ
3. GOLDAN V. VASILE-LUCIAN
4. GRIGORUŢĂ G. SORIN
5. HONCU S. ŞTEFAN
6. LEŞU I. GEORGIANA-IULIANA
7. MIHUŢ B. COSMIN-IONUŢ


19 martie 2019 – Afişarea rezultatelor provizorii

Rezultate admitere(afisat:19.03.2019)

20-21 martie 2019– Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

22 martie 2019 – Afişarea rezultatelor finale (Turul 1)

Rezultate finale – Turul 1(afisat:22.03.2019)

25-26 martie 2019 – Confirmarea locurilor Informaţii utile – confirmare loc

26 martie 2019 – Afişarea rezultatelor finale (Turul 2)

1 aprilie 2019 – Înmatricularea cercetătorilor postodctoranzi