Susţinere disertaţie


DISERTAŢIE – februarie 2021 (ONLINE)

Înscrieri pentru examenul de licenţă şi disertaţie 08.02 – 10.02.2021, Orele: 09.00 – 14.00

Susţinerea examenului de disertaţie 18.02.2021

Tabel cu candidaţii înscrişi la susţinerea disertaţiei (afişat:12.02.2021)

Programarea candidaţilor la susţinerea disertaţiei (Afişat: 15.02.2021)

Rezultatele examenului de disertaţie (afişat:18.02.2021)

IMPORTANT
Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor se va face online, prin trimiterea documentelor menţionate mai jos, scanate, în format PDF, la adresa magdag@uaic.ro

Documente de trimis:

1. Cererea de înscriere – tip, completată cu datele personale;
2. Lucrarea de licenţă/ disertaţie (se trimite o singură dată) însoţită de declaraţia privind originalitatea conţinutului; declaraţia se va lega ca ultimă pagină a lucrării;
3. Fotocopie după un act oficial de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport, după caz);
4. Fotocopie după certificatul de căsătorie/document ce atestă schimbarea numelui (unde este cazul), împreună cu cererea prin care se solicită completarea numeluii/ împreună cu documentele prevăzute pentru astfel de situaţii conform documentului „Norme pentru gestionarea datelor şi documentelor privind examenul de finalizare a studiilor”, cu completările ulterioare, aprobate în sedinţa BECA din 19.06.2017
5. Chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare e examenului de licenţă/ disertaţie în cuantum de 200 lei;
6. Referat de apreciere din partea coordonatorului ştiinţific/ emailul de confirmare a conducătorului ştiinţific;
7. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă liceu, ambele în original (pentru înscrierea la licenţă); absolvenţii care nu au depus actele originale la dosar le vor trimite scanate (pentru înscrierea la licenţă);
8. Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă (pentru absolvenţii studiilor de master); absolvenţii care nu au depus actele originale la dosar le vor trimite scanate (pentru înscrierea la disertaţie).

În subiectul email-ului se va specifica:
Nume, prenume, din certificatul de naştere, licenţă_IF/ licenţă_ID/ master_IF_specializare
Documentele ataşate, numai în format PDF, se vor denumi în forma:
1. Act_identitate_nume_prenume
2. Cerere_completare_nume_căsătorie
3. Cerere_inscriere_nume_prenume
4. Certificat_căsătorie_nume_prenume
5. Chitanţă_examen_licenţă/disertaţie_repetat
6. Lucrare_licenta/disertaţie_nume_prenume
7. Referat_apreciere_coordonator_ştiinţific / emailul de confirmare a conducătorului ştiinţific _nume_prenume

Atenţie! În situaţia în care nu vă exprimaţi acordul cu înregistrarea audio/ video (precizat în cererea de înscriere) a probelor din cadrul examenului de licenţă/ disertaţiei, evaluarea se va amâna până în prima sesiune în care va fi permisă activitatea în sistem „faţă în faţă”.
Pentru ridicarea actelor din dosarul personal, absolventul se va prezenta personal cu cartea de identitate + CD-ul cu lucrarea în format PDF, în perioada şi intervalul orar care va fi afişat pe site-ul facultăţii. În cazul în care absolventul nu se poate prezenta personal, va împuternici o altă persoană prin procură notarială.

Afişat 20 ianuarie 2021