Apel / Call for papers

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie

tom 67 (2021)

Revistă cotată B în urma evaluării CNCS – 2020 / Following the CNCS – 2020 evaluation the journal is B indexed
Revistă indexată în baza de date CEEOL / Journal present in CEEOL database

 

Call for papers / Apel la propuneri de studii

Revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie este principala publicație a Facultății de Istorie din cadrul cele mai vechi universități din România, cea de la Iași. De-a lungul timpului, în paginile Analelor au publicat studii reputați istorici din țară și străinătate, iar cercetările apărute în această revistă au fost citate în numeroase lucrări de specialitate.

Comitetul de redacție invită autori din România și din alte țări să trimită studii, recenzii sau prezentări de carte pentru publicarea în tomul nr. 67, care va apărea până la finalul anului 2021. Propunerile înaintate redacției pot aborda teme diverse din domeniul Istoriei, în ton cu specificul generalist al publicației. De asemenea, acceptăm propuneri de studii arondate unei anumite tematici sau rezultate ale unor manifestări științifice. Textele pot fi redactate în limba română sau în limbi de circulație internațională și vor fi însoțite de un rezumat într-o limbă străină (de preferat limba engleză, chiar și pentru textele în această limbă) și cuvinte cheie. Articolele transmise vor fi supuse obișnuitului proces de peer-review.

Normele de publicare specifice revistei noastre se găsesc la adresa: http://history.uaic.ro/cercetare/analele-facultatii-de-istorie/norme-de-publicare-instructions-for-authors/
Termenul limită pentru trimiterea de materiale este: 15 septembrie 2021.

Adresă de contact: radvan@uaic.ro

“Scientific Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (new series). History” is the main publication of the Faculty of History within the oldest universities in Romania, the one in Iași. Over time, many studies were published in the pages of the Annals, and the research from this journal has been cited in numerous papers.

The Editorial Board invites authors from Romania and other countries to send studies, reviews or book presentations for publication in volume no. 67, which will appear by the end of 2021. The proposals submitted to the editorial board can address various topics in the field of History, in line with the general specifics of the publication. We also accept proposals for studies related to a certain topic or results of scientific events. The texts can be written in Romanian or in languages ​​of international circulation and will be accompanied by a summary in a foreign language (preferably English, even for texts in this language) and keywords. Submitted articles will be subject to the usual peer-review process.

The publication rules specific to our journal can be found at: http://history.uaic.ro/cercetare/analele-facultatii-de-istorie/norme-de-publicare-instructions-for-authors/

The deadline for sending materials is: September 15, 2021.

Contact address: radvan@uaic.ro