Principii etice / Publication Ethics

Principii etice ale publicației

Analele Științifice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria nouă, Istorie (AȘUI) este o revistă cu evaluare peer-review care respectă cele mai înalte standarde de etică ale publicațiilor din domeniu. Toate părțile implicate în actul publicării (editori, autori, recenzori) trebuie să fie de acord cu standardele etice expuse mai jos.

Editorul și colegiul de redacție al AȘUI: sunt responsabili în a decide ce manuscris trimis revistei ar trebui publicat; se ghidează după principiile de publicare ale revistei și după cerințele legale referitoare la calomnie, încălcarea drepturilor de autor și plagiat; oferă îndrumare autorilor și evaluatorilor și prezintă, de asemenea, o descriere a procesului de evaluare peer-review; se asigură că procesul de evaluare a manuscriselor se face pe baza meritului academic și intelectual, fără discriminare; asigură o evaluare corectă și imparțială a manuscriselor; de asemenea, se asigură de faptul că identitatea autorilor și a evaluatorilor este menținută anonimă și că sunt selectați evaluatori corespunzători.

Autorii: nu trebuie să trimită același manuscris simultan mai multor publicații; trebuie să se asigure că au produs opere originale și că lucrările altor autori, colaboratori sau surse au fost menționate în mod corespunzător. Autorii care își trimit lucrările la AȘUI pentru publicare ca articole originale confirmă faptul că lucrările trimise reprezintă propriile contribuții și nu au fost copiate sau plagiate din alte lucrări fără a cita în mod clar sursa. Plagiatul, sub toate formele sale, constituie un comportament de publicare neetic și este inacceptabil. Autorii trebuie să se asigure că manuscrisul nu a fost publicat în altă parte.

Publication Ethics

Analele Științifice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, seria noua, Istorie (AȘUI) is a peer-reviewed journal committed to the highest standards of publication ethics in the field. All parties involved in the act of publishing (editors, authors, reviewers) have to agree upon the following ethical standards.

The editor and the editorial board of AȘUI are responsible for deciding which manuscript submitted to the journal should be published. They are guided by the policies of the journal and by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism; they provide guidance to authors and reviewers and also provide a description of the peer review processes; the process of manuscripts evaluation is done on the basis of the academic and intellectual merit, without discrimination; they will ensure a fair and unbiased double-blind peer review of the manuscripts; they also ensure that both authors’ and peer reviewers’ identities are kept anonymous and that appropriate reviewers are selected.

The authors: should not submit the same manuscript simultaneously to more than one publication at a time; must ensure that they have produced original works and that any works of others authors, contributors or sources have been appropriately referenced. Authors submitting their papers to AȘUI for publication as original articles confirm that the submitted work represent their own contributions and have not been copied or plagiarized from other works without clearly citing the source. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable. Authors must ensure that the manuscript has not been published elsewhere.