PlanUrbArch

Planuri de orașe din Principatele Române în arhivele europene:

noi interpretări și impact asupra cunoașterii patrimoniului urban /

Town Plans for the Romanian Principalities in European Archives: new insights and impact on the knowledge of urban heritage

(PlanUrbArch – proiect finantat de CNCS-UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-1139)

Prezentare                                                                                                              Presentation 
Obiective                                                                                                                 Objectives    
Echipa                                                                                                                      Team              
Rezultate 2021                                                                                                        Results 2021Home


Prezentare

Orașele reprezintă o lume complexă, cu societate, economie și reguli proprii. În ansamblul civilizației, ele au jucat un rol tot mai important, ajungând astăzi să cuprindă mai mult de jumătate din populația lumii. Pentru a înțelege orașele din Țările Române trebuie să apelăm la o sumedenie de surse, arheologice, documentare, narative, epigrafice, iconografice sau sigilografice. Proiectul nostru urmărește să valorifice o categorie aparte de izvoare, mai puțin cercetate în istoriografia românească, sursele cartografice. Ne interesează în special planurile de orașe, care oferă cercetătorului interesat o sumedenie de informații ce permit un alt fel de reconstituire a evoluției unui oraș. O problemă majoră o reprezintă faptul că nu dispunem de suficiente planuri, astfel că noi propunem ample investigații în arhivele din Europa, în special în centrele mari de la Viena, Moscova, Sankt Petersburg sau Budapesta), pentru a descoperi planuri noi. Membrii echipei sunt implicați de câțiva ani în acest tip de cercetare, care va avea un impact la nivelul interpretării istorice și a cunoașterii patrimoniului. Avem deja indicii privind fondurile pe care trebuie să le cercetăm și beneficiem de consilierea unor cunoscuți specialiști internaționali în domeniu. Odată descoperite, urmează să prelucrăm digital, publicăm și interpretăm planurile și să evidențiem modul în care aceste documente facilitează reconstituirea etapelor de dezvoltare ale orașelor din spațiul românesc în ultimele trei secole.


Home


Obiective

Originalitatea proiectului constă în faptul că în premieră va fi valorificat un tip de sursă mai puțin abordat de specialiști. Încercăm să promovăm importanța planurilor istorice de orașe nu numai pentru cercetarea istorică, dar și pentru alte domenii, precum geografie, arheologie sau arhitectură. Rezultatele anterioare individuale ale membrilor echipei au demonstrat că aceste surse pot contribui la îmbogățirea datelor pe care le cunoaștem privitor la evoluția unor orașe, la modul în care erau structurate, la aspecte edilitare și de patrimoniu. În plus, noile tehnici de digitizare ne permit să creăm tipologii ale hărților și serii tematice. Vom adăuga planuri necunoscute pentru multe orașe din spațiul românesc, element util nu doar cercetătorilor, ci și edililor din aceste centre urbane, în condițiile modernizării pe care o cunoaște societatea din România de azi. La final, un volum de studii va reuni rezultatele cercetărilor echipei, dar și lucrările unei conferințe pe care o vom organiza în al doilea an al proiectului. Dintre orașele care vor beneficia de mai multe planuri nou-descoperite vom alege două orașe, unul din Țara Românească, altul din Moldova, pentru care vom publica câte un atlas istoric bilingv care va cuprinde, după formatul european aplicat tuturor atlaselor, următoarele secțiuni: date geografice, evoluție istorică, situația demografică, structura morfologică și etape de extindere, monumente, planuri, index al străzilor cu denumiri istorice și, bineînțeles, planurile.


Home


Echipa/Team

Director: prof. univ. Laurențiu Rădvan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Membri/Members:
prof. univ. Petronel Zahariuc (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
CS I Dumitru Iacob (Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu)
CS Bogdan Mateescu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București)
ACS Mihai Anatolii Ciobanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)


Home


Rezultate 2021

Studii

Laurențiu Rădvan

Noi planuri ruseşti privitoare la oraşul Bucureşti şi împrejurimile sale (1828, 1830, 1849–1850), în „Historia Urbana”, XXIX (2021), p. 227-284, împreună cu Mihail Ciobanu şi Toader Popescu.
Un plan necunoscut al oraşului Târgovişte din 1831, în „Analele Știinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Istorie”, LXVII (2021), p. 265-278.

Dan Dumitru Iacob

Un plan militar austriac din 1788 privitor la oraşul Iaşi şi împrejurimile sale, în „Historia Urbana”, XXIX (2021), p. 201-225.

Mihail Ciobanu

Fondul 438 de la Arhiva Militar-Istorică din Moscova (RGVIA): o scurtă prezentare a unor surse cartografice, prospecte, desene, profiluri şi descrieri de oraşe cu opisul lor, în curs de publicare în „Archiva Moldaviae”, XIII (2021).
Un plan rusesc al „cătunului” Ștefăneşti, în curs de apariție în Ion Neculce”. Buletinul  muzeului Municipal „Regina Maria” Iaşi, III (2021).
Acțiunile Armatei Imperiale Ruse şi cetatea Giurgiu în vremea conflictelor militare cu otomanii. Analiza planurilor ruseşti, şi Opisul surselor cartografice, profilurilor, prospectelor şi al desenelor păstrate la RGVIA, în curs de apariție în volumul Giurgiu în cartografia istorică: de la cetate la oraş, ed. Florentin Breazu, 2021;

Bogdan Mateescu

Giurgiu, de la stăpânirea otomană la cea românească. Urmele oraşului istoric, în curs de apariție în volumul Giurgiu în cartografia istorică: de la cetate la oraş, ed. Florentin Breazu, 2021.

Comunicări

Laurențiu Rădvan

From the medieval principality to the modern state. The impact of change on towns in the Romanian area (1711-1833), la conferinţa Comisiei Internaţionale de Istorie a Oraşelor, a cărei temă a fost: Protagonists of Urban Order from the Antiquity to the Present, Split, Croația, 20-22 septembrie 2021.
Cartographic consequences of the occupations of the Romanian Principalities in the 18th century – first half of the 19th century: city plans, la conferința internațională „Borders and Communities in Central and South-Eastern Europe”, Timişoara, 16 martie 2021 (împreună cu Mihai Anatolii Ciobanu, online).

Istoria locală – potențial de cercetare. Studiu de caz: istoria urbană, la Sesiunea naţională de comunicări ale profesorilor de istorie, “Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor”, Facultatea de Istorie, Iaşi, 15 mai 2021 (online).
Urban history research in Romania in the last 30 years: sources, topics, methods, limits, în cadrul workshop-ului internațional “New Topics, Sources and Methods in the Historical Research: Reflections and Perspectives”, Alba Iulia, 5 iunie 2021 (online).

Noi planuri ruseşti privitoare la oraşul Bucureşti şi împrejurimile sale (1828, 1830, 1849–1850), în cadrul unui webinar organizat de Muzeul Național al Hărților şi Cărții Vechi, Bucureşti, 30 iunie 2021 (împreună cu Mihai Anatolii Ciobanu şi Toader Popescu, online).
Un plan necunoscut al oraşului Târgovişte din 1831, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Universității, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 29 octombrie 2021 (online).

Dan Dumitru Iacob

Oraşul Iaşi şi zona înconjurătoare într-un plan militar austriac din 1788, comunicare prezentată la Laboratorul de Istorie Urbană, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi şi Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, 26 mai 2021 (online).
The Historical Atlas of Romanian Towns: Challenges, Achievements and Perspectives, comunicare prezentată la sesiunea internațională „New Topics, Sources and Methods in the Historical Research: Reflections and Perspectives. Methodological workshop”, organizată de Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 4 iunie 2021 (online).
Obiective economice, industriale şi de comunicații reflectate în surse cartografice austriece din 1855 privitoare la oraşele Iaşi, Roman şi Focşani, comunicare prezentată la sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, cu tema „Oraşul – centru meşteşugăresc şi industrial”, Sibiu, 1-2 iulie 2021 (online).
Lupta de la Botoşani, din 22 martie 1788, reflectată într‑un plan militar din arhivele maghiare, comunicare prezentată la sesiunea anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, cu tema „Științele socio-umane la începutul mileniului III”, ediția a XIII‑a, Sibiu, 1 decembrie 2021 (online).

Mihail Ciobanu

Fondul 438 de la RGVIA: o analiză a surselor cartografice, prospectelor, desenelor, profilurilor şi descrierilor de oraşe cu inventarul lor, la Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria” (II), 27 august 2021;
Un plan  rusesc al „cătunului” Ștefăneşti, la Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria” (II), 27 august 2021.


Home


Presentation

Towns make up a complex world, with its own society, economy and rules. In the whole of civilization, they have played an increasingly important role, and are home today to more than half of the world’s population. In order to understand towns in the Romanian Principalities, we must rely on a multitude of sources: archaeological, documentary, narrative, epigraphic, iconographic or sigillographic. Our project seeks to capitalize on a special category of sources, less researched in Romanian historiography, namely cartographic sources. We are particularly interested in town plans, which provide the investigating researcher with a wealth of information that allows for a different way of retracing the urban evolution. A major problem is that we do not have enough plans, so we propose extensive investigations into European archives, especially in the large centres at Vienna, Moscow, St. Petersburg or Budapest, to discover new plans. Team members have been involved for several years in this type of research, which will influence historical interpretation and insights into existing heritage. We already have an indication on the archival fonds we need to research and benefit from the advice of well-known international specialists. Once discovered, we will digitally process, publish and interpret the plans and highlight the way these documents facilitate the reconstruction of the development stages of towns in Romania in the last three centuries.


Home


Objectives

The project’s originality resides in the fact that, for the first time, we will exploit a type of resource less used by specialists. We are trying to promote the importance of historical town plans not only for historical research, but also for other fields, such as geography, archeology, or architecture. The previous individual achievements of the team members have demonstrated that these sources may contribute to the enrichment of data that we know regarding the evolution of certain cities, to the way they were structured, to the urbanistic and heritage aspects. Furthermore, the new digitization techniques allow us to create map typologies and thematic series. We will add plans that are currently unknown for many cities and towns within the Romanian space – a useful element not only for researchers, but also for the aediles of these urban centers, given the modernization of the society in today’s Romania. At the end, a volume of studies will reunite the results of the team’s research, as well as the works of a conference that we will organize in the second year of the project. Among the cities that will benefit from several newly-found plans, we will choose two – one in Wallachia, the other one in Moldavia – for which we will publish a bilingual historical atlas that will comprise, according to the European format applied to all atlases, the following sections: geographical data, historical evolution, demographical evolution, morphological structure, and expansion stages, monuments, index of the streets with historical names and, of course, the plans.


Home


Results 2021

Studies

Laurențiu Rădvan

Noi planuri rusești privitoare la orașul București și împrejurimile sale (1828, 1830, 1849–1850) [New Russian plans regarding the city of Bucharest and its surroundings (1828, 1830, 1849–1850)], in „Historia Urbana”, XXIX (2021), p. 227-284, with Mihail Ciobanu and Toader Popescu.
Un plan necunoscut al orașului Târgoviște din 1831 [An unknown plan of the town of Târgoviște from 1831], in „Analele Știinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Istorie”, LXVII (2021), p. 265-278.

Dan Dumitru Iacob

Un plan militar austriac din 1788 privitor la orașul Iași și împrejurimile sale [An Austrian military plan from 1788 regarding the city of Iași and its surroundings], in „Historia Urbana”, XXIX (2021), p. 201-225.

Mihail Ciobanu

Fondul 438 de la Arhiva Militar-Istorică din Moscova (RGVIA): o scurtă prezentare a unor surse cartografice, prospecte, desene, profiluri și descrieri de orașe cu opisul lor [Fund 438 of the Moscow Military-Historical Archive (RGVIA): a brief presentation of cartographic sources, leaflets, drawings, profiles and descriptions of cities with their inventory], under revision at „Archiva Moldaviae”, XIII (2021).
Un plan rusesc al „cătunului” Ștefănești [A Russian plan of the “village” of Ștefănești], in print at „Ion Neculce”. Buletinul  muzeului Municipial „Regina Maria” Iași, III (2021).
Acțiunile Armatei Imperiale Ruse și cetatea Giurgiu în vremea conflictelor militare cu otomanii. Analiza planurilor rusești [The actions of the Russian Imperial Army and the fortress of Giurgiu during the military conflicts with the Ottomans. Analysis of Russian plans], și Opisul surselor cartografice, profilurilor, prospectelor și al desenelor păstrate la RGVIA [Inventory of cartographic sources, profiles, leaflets and drawings kept at RGVIA], in print in the vol. Giurgiu în cartografia istorică: de la cetate la oraș, ed. Florentin Breazu, 2021;

Bogdan Mateescu

Giurgiu, de la stăpânirea otomană la cea românească. Urmele orașului istoric [Giurgiu, from the Ottoman rule to the Romanian one. Traces of the historic city], in print in the vol. Giurgiu în cartografia istorică: de la cetate la oraș, ed. Florentin Breazu, 2021.

Papers at conferences

Laurențiu Rădvan

From the medieval principality to the modern state. The impact of change on towns in the Romanian area (1711-1833), at the conference of the International Commission for the History of Towns: Protagonists of Urban Order from the Antiquity to the Present, Split, Croatia, September 20-22, 2021.
 Cartographic consequences of the occupations of the Romanian Principalities in the 18th century – first half of the 19th century: city plans, at the international conference „Borders and Communities in Central and South-Eastern Europe”, Timișoara, March 16, 2021 (with Mihai Anatolii Ciobanu, online).
Istoria locală – potențial de cercetare. Studiu de caz: istoria urbană [Local history – research potential. Case study: urban history], at the National session of papers of the History teachers, “Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor”, Facultatea de Istorie, Iași, May 15, 2021 (online).
Urban history research in Romania in the last 30 years: sources, topics, methods, limits, at the international workshop “New Topics, Sources and Methods in the Historical Research: Reflections and Perspectives”, Alba Iulia, June 5, 2021 (online).
Noi planuri rusești privitoare la orașul București și împrejurimile sale (1828, 1830, 1849–1850) [New Russian plans regarding the city of Bucharest and its surroundings (1828, 1830, 1849–1850)], at a webinar organised by National Museum of Old Maps and Books, București, June 30, 2021 (with Mihai Anatolii Ciobanu and Toader Popescu, online).
Un plan necunoscut al orașului Târgoviște din 1831 [An unknown plan of the town of Târgoviște from 1831], at “Zilele Universității”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, October 29, 2021 (online).

Dan Dumitru Iacob

Orașul Iași și zona înconjurătoare într-un plan militar austriac din 1788 [The city of Iasi and the surrounding area in an Austrian military plan from 1788], at the Laboratory of Urban History, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași and Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, 26 May 2021 (online).
The Historical Atlas of Romanian Towns: Challenges, Achievements and Perspectives, at the international workshop “New Topics, Sources and Methods in the Historical Research: Reflections and Perspectives”, Alba Iulia, June 4, 2021 (online).
Obiective economice, industriale și de comunicații reflectate în surse cartografice austriece din 1855 privitoare la orașele Iași, Roman și Focșani [Economic, industrial and communications objectives reflected in Austrian cartographic sources from 1855 regarding the cities of Iași, Roman and Focșani], at the conference of the Commission for the History of Towns in Romania: „Orașul – centru meșteșugăresc și industrial”, Sibiu, July 1-2, 2021 (online).
Lupta de la Botoșani, din 22 martie 1788, reflectată într‑un plan militar din arhivele maghiare [The battle of Botosani, of March 22, 1788, reflected in a military plan from the Hungarian archives], at the session of the Humanistic Research Institute: „Științele socio-umane la începutul mileniului III”, Sibiu, December 1, 2021 (online).

Mihail Ciobanu

Fondul 438 de la RGVIA: o analiză a surselor cartografice, prospectelor, desenelor, profilurilor şi descrierilor de orașe cu inventarul lor [Fund 438 of the Moscow Military-Historical Archive (RGVIA): a brief presentation of cartographic sources, leaflets, drawings, profiles and descriptions of cities with their inventory], at the conference of the Municipal Museum, Iași, August 27, 2021;
Un plan  rusesc al „cătunului” Ștefănești [A Russian plan of the “village” of Ștefănești], at the conference of the Municipal Museum, Iași, August 27, 2021.


Home