PlanUrbArch

Planuri de orașe din Principatele Române în arhivele europene:

noi interpretări și impact asupra cunoașterii patrimoniului urban /

Town Plans for the Romanian Principalities in European Archives: new insights and impact on the knowledge of urban heritage

(PlanUrbArch – proiect finantat de CNCS-UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-1139)

Prezentare                                                                                                              Presentation 
Obiective                                                                                                                 Objectives    
Echipa                                                                                                                      Team              
Rezultate 2021                                                                                                        Results 2021
Prezentare

Orașele reprezintă o lume complexă, cu societate, economie și reguli proprii. În ansamblul civilizației, ele au jucat un rol tot mai important, ajungând astăzi să cuprindă mai mult de jumătate din populația lumii. Pentru a înțelege orașele din Țările Române trebuie să apelăm la o sumedenie de surse, arheologice, documentare, narative, epigrafice, iconografice sau sigilografice. Proiectul nostru urmărește să valorifice o categorie aparte de izvoare, mai puțin cercetate în istoriografia românească, sursele cartografice. Ne interesează în special planurile de orașe, care oferă cercetătorului interesat o sumedenie de informații ce permit un alt fel de reconstituire a evoluției unui oraș. O problemă majoră o reprezintă faptul că nu dispunem de suficiente planuri, astfel că noi propunem ample investigații în arhivele din Europa, în special în centrele mari de la Viena, Moscova, Sankt Petersburg sau Budapesta), pentru a descoperi planuri noi. Membrii echipei sunt implicați de câțiva ani în acest tip de cercetare, care va avea un impact la nivelul interpretării istorice și a cunoașterii patrimoniului. Avem deja indicii privind fondurile pe care trebuie să le cercetăm și beneficiem de consilierea unor cunoscuți specialiști internaționali în domeniu. Odată descoperite, urmează să prelucrăm digital, publicăm și interpretăm planurile și să evidențiem modul în care aceste documente facilitează reconstituirea etapelor de dezvoltare ale orașelor din spațiul românesc în ultimele trei secole.Obiective

Originalitatea proiectului constă în faptul că în premieră va fi valorificat un tip de sursă mai puțin abordat de specialiști. Încercăm să promovăm importanța planurilor istorice de orașe nu numai pentru cercetarea istorică, dar și pentru alte domenii, precum geografie, arheologie sau arhitectură. Rezultatele anterioare individuale ale membrilor echipei au demonstrat că aceste surse pot contribui la îmbogățirea datelor pe care le cunoaștem privitor la evoluția unor orașe, la modul în care erau structurate, la aspecte edilitare și de patrimoniu. În plus, noile tehnici de digitizare ne permit să creăm tipologii ale hărților și serii tematice. Vom adăuga planuri necunoscute pentru multe orașe din spațiul românesc, element util nu doar cercetătorilor, ci și edililor din aceste centre urbane, în condițiile modernizării pe care o cunoaște societatea din România de azi. La final, un volum de studii va reuni rezultatele cercetărilor echipei, dar și lucrările unei conferințe pe care o vom organiza în al doilea an al proiectului. Dintre orașele care vor beneficia de mai multe planuri nou-descoperite vom alege două orașe, unul din Țara Românească, altul din Moldova, pentru care vom publica câte un atlas istoric bilingv care va cuprinde, după formatul european aplicat tuturor atlaselor, următoarele secțiuni: date geografice, evoluție istorică, situația demografică, structura morfologică și etape de extindere, monumente, planuri, index al străzilor cu denumiri istorice și, bineînțeles, planurile.Echipa/Team

Director: prof. univ. Laurențiu Rădvan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Membri/Members:
prof. univ. Petronel Zahariuc (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
CS I Dumitru Iacob (Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu)
CS Bogdan Mateescu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București)
ACS Mihai Anatolii Ciobanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)


Rezultate 2021

 

 

 

 

 

 

 Presentation

Towns make up a complex world, with its own society, economy and rules. In the whole of civilization, they have played an increasingly important role, and are home today to more than half of the world’s population. In order to understand towns in the Romanian Principalities, we must rely on a multitude of sources: archaeological, documentary, narrative, epigraphic, iconographic or sigillographic. Our project seeks to capitalize on a special category of sources, less researched in Romanian historiography, namely cartographic sources. We are particularly interested in town plans, which provide the investigating researcher with a wealth of information that allows for a different way of retracing the urban evolution. A major problem is that we do not have enough plans, so we propose extensive investigations into European archives, especially in the large centres at Vienna, Moscow, St. Petersburg or Budapest, to discover new plans. Team members have been involved for several years in this type of research, which will influence historical interpretation and insights into existing heritage. We already have an indication on the archival fonds we need to research and benefit from the advice of well-known international specialists. Once discovered, we will digitally process, publish and interpret the plans and highlight the way these documents facilitate the reconstruction of the development stages of towns in Romania in the last three centuries.Objectives

The project’s originality resides in the fact that, for the first time, we will exploit a type of resource less used by specialists. We are trying to promote the importance of historical town plans not only for historical research, but also for other fields, such as geography, archeology, or architecture. The previous individual achievements of the team members have demonstrated that these sources may contribute to the enrichment of data that we know regarding the evolution of certain cities, to the way they were structured, to the urbanistic and heritage aspects. Furthermore, the new digitization techniques allow us to create map typologies and thematic series. We will add plans that are currently unknown for many cities and towns within the Romanian space – a useful element not only for researchers, but also for the aediles of these urban centers, given the modernization of the society in today’s Romania. At the end, a volume of studies will reunite the results of the team’s research, as well as the works of a conference that we will organize in the second year of the project. Among the cities that will benefit from several newly-found plans, we will choose two – one in Wallachia, the other one in Moldavia – for which we will publish a bilingual historical atlas that will comprise, according to the European format applied to all atlases, the following sections: geographical data, historical evolution, demographical evolution, morphological structure, and expansion stages, monuments, index of the streets with historical names and, of course, the plans.Results 2021