C A Z Ă R I (2 0 2 1 – 2 0 2 2)

25.05.2021
C A Z Ă R I     2 0 2 1 – 2 0 2 2

Studenţii de la studii universitare de licenţă IF şi de la masterat, precum şi doctoranzii cu frecvenţă, care doresc cazare în căminele Universităţii în anul universitar 2021–2022 vor completa cererea de cazare în perioada 25 mai–15 iunie 2021 și o vor trimite la istorie@uaic.ro specificând, pe lângă cămin, capacitatea camerei. La „Semnătura solicitantului” se va trece numele și prenumele în clar. Se vor completa toate rubricile.
Formular – cerere cazare 2021-2022

Studenţii Facultăţii au fost cazaţi în căminele:
–fete: C2 (Târguşor Copou, 3 sau 4 în cameră), C4 (Târguşor Copou, 4 în cameră), C8 (Titu Maiorescu, 5 în cameră), Gaudeamus (2 în cameră), Akademos (2 în cameră);
–băieţi: C1 (Târguşor Copou, 3 în cameră), C4 (Târguşor Copou, 4 în cameră), C6 (Titu Maiorescu, 5 în cameră), Gaudeamus (2 în cameră), Akademos (2 în cameră), Buna Vestire (2 în cameră);
–doctoranzi (fete, băieți): C5 (Titu Maiorescu, 3 în cameră), C11 (Codrescu, 3 în cameră);
–familiști: C11 (Codrescu).

Studenţii familişti vor transmite la istorie@uaic.ro, în perioada specificată, documentele menționate mai jos. Dacă studenţii nu sunt căsătoriţi, dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazării, se depune la dosar o declaraţie în care va fi menţionată data căsătoriei şi precizează că se obligă să prezinte copia certificatului de căsătorie în 48 de ore de la primirea lui. În caz contrar nu vor primi cazare ca familişti. Dosarul se depune în „contul” Facultăţii unde soţul este student şi cuprinde:
o copie a cărţii de identitate a soţului;
o copie a cărţii de identitate a soţiei;
o copie a certificatului de căsătorie;
o copie a certificatului de naştere a copilului (dacă este cazul);
o adeverinţă de student pentru soţ;
o adeverinţă de student pentru soţie, cu media anuală 2020-2021.

Studenţii care solicită cazare pe criterii sociale vor transmite la istorie@uaic.ro, în perioada specificată, documentele menționate mai jos. Ei pot obţine drept de cazare dacă au 40 de credite în anul universitar 2020-2021. Conform Regulamentului de cazare, cazuri sociale sunt:
1) studente cu copii
– copie a certificatului de naştere al studentei;
– copie a cărţii de identitate a studentei;
– copie a certificatului de căsătorie;
– copie a certificatului de naştere al copilului;
– declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul.
2) studenţi care au calitatea sau studenţi cu un părinte care are calitatea de “Luptător pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de “Erou martir”, cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de preşedintele României
3) studenţi bolnavi de TBC (în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infectaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de Sida, spondilită anchilozantă sau reumatism articular
 copie a certificatului de naştere al studentului;
 copie a cărţii de identitate a studentului;
 scrisoare medicală de la medicul specialist;
 adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
 scrisoare medicală de la cabinetul medical din căminul 8 (Complex studenţesc “Titu Maiorescu”).

Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din case de copii sau din plasament familial, dacă au obţinut minim 20 de credite în anul universitar 2020-2021, vor transmite la istorie@uaic.ro, în perioada menționată:
– copie a certificatului de naştere a studentului;
– copie a cărţii de identitate a studentului;
– copie a certificatelor de deces ale părinţilor, respectiv documente referitoare la “provenienţa“ de la casa de copii sau din plasament familial.

Criteriul în acordarea dreptului de cazare pentru anii II şi III studii de licenţă, anul II masterat şi anul II şcoala doctorală este media anuală 2020–2021. Pentru studenţii din anul I (studii de licenţă, masterat şi şcoala doctorală) criteriul este media de la admitere.
Criterii de departajare la medii de admitere sau medii anuale egale:
– anul I: media anilor de studii din liceu;
– anul II: media de admitere la studii de licenţă;
– anul III: punctajul anului I de studiu;
– anul I masterat: media ECTS a anilor de studii din facultate;
– anul II masterat: media de admitere la masterat;
– anii II şi III şcoala doctorală: media de admitere la doctorat.

Repartizarea locurilor de cazare alocate Facultăţii se face pe ani de studiu şi specializări, proporţional cu numărul de cereri depuse.

Studenţii de etnie română bursieri ai statului român, cu excepţia celor din anul I, primesc cazare conform principiilor stabilite pentru studenţii români.

Studenţii care beneficiază de burse Erasmus+ în semestrul I al anului universitar 2021-2022 şi care au drept de cazare vor fi cazaţi la întoarcerea de la studii. Pe locurile lor vor fi cazaţi alţi studenţi de la Facultate până la întoarcerea din străinătate.

Dreptul de cazare se acordă cu prioritate studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, dacă au obţinut minim 20 de credite în anul universitar 2020–2021.

Schimburile de locuri de comun acord între studenţi se fac în acelaşi campus universitar cu acordul administratorului de complex.
Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar duce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar 2021–2022; tarifele încasate nu se restituie.
Se interzice cedarea individuală a locului de cazare (cu sau fără recompensă materială).
Studenţii bugetari care tranzacţionează locul de cazare vor fi exmatriculaţi. Studenţii cu taxă care tranzacţioneză locul de cazare vor fi exmatriculaţi şi pierd dreptul de reînmatriculare la Universitate.
Răspundrea materială pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din cameră revine vinovatului. Pentru neplata tarifelor de cazare, studenţii vor fi evacuaţi din cămin.
În limita a maxim 10% din locurile alocate, se poate acorda loc de cazare şi următoarelor categorii dacă au obţinut 40 de credite din 60 în anul universitar 2020–2021:
a) studente cu copii;
b) studenţi care au sau a căror părinţi au calitatea de Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau de Erou-martir cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
c) studenţi care suferă de: TBC (în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, numai cu recomandare de la medicul specialist că pot locui în colectivităţi şi cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat, Licență, Master