Arhiva-Admitere 2018

ARHIVĂ ADMITERE 2018

Studii de licenţă Master

 


Studii de licenţă cu frecvenţă

CALENDARUL ADMITERII

Rezultate FINALE admitere – sesiunea iulie 2018 (LISTA 3 -30.08.2018)


Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea: 10-12 septembrie 2018 – între orele 9-16, sala 1.2 (Corp A, parter, stânga)
 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2018

Rezultatele concursului de admitere SEPTEMBRIE- Lista 1 (afişat: 13.09.2018, orele 15)

Admişi BUGET Admişi CU TAXĂ

Informaţii importante pentru candidaţii admişi


Rezultatele concursului de admitere SEPTEMBRIE- Lista 2 (afişat: 17.09.2018, orele 11.30)

Admişi BUGET Admişi CU TAXĂ Respinşi


CONFIRMAREA LOCULUI: 14 septembrie 2018 între orele 9-14 , sala 1.2 (corp A, parter)

Confirmarea locului: candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):

   • să depună la dosar actele de studii în original
   • să completeze contractul de studii;
    Pentru semnarea contractului de studii, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de înmatriculare / taxa de şcolarizare.
   • să achite: taxa de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2018/2019 –cel puţin 300 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă);
    Aceste taxe se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea declaraţiei pe propria răspundere. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Licenţă-zi – cod 1301; Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă şcolarizare – cod 31)


NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializare:
   • ISTORIE
  • Durata studiilor: 3 ani
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: Istorie – acreditare

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi).

NUMĂR DE LOCURI români (sesiunea SEPTEMBRIE 2018):

Domeniul Istorie : 20 locuri la BUGET
9 locuri cu taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat (proba scrisă).

Ultima medie de admitere în anul 2017: locuri finanţate de la buget: media 6.06, locuri cu taxă: media 6.08

TAXE:

 • Taxa de admitere: 140 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Licenţă-zi – cod 1301; taxă admitere – cod 28.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LEI

Scutiri de taxe:

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate (ex.: copie certificat de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în ultimii 4 ani premiile 1, 2 şi 3 la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Acte necesare:

 • Diploma de bacalaureat în original obţinută în România sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea august 2018 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu.
 • Foaia matricolă din liceu în original.
 • Original*+ Copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi UE,SEE,Elveţia).
 • Original*+ Copie a certificatului de naştere.
 • Original* + Copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul)).
 • Trei fotografii tip carte de identitate.
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere.
 • În cazul în care candidatul este deja student: Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul).
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi pentru candidaţii exmatriculaţi(inclusiv cei retraşi) de la studii de licenţă (dacă este cazul).
 • Diploma de licenţă + supliment la diplomă în original (dacă este cazul).
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de aici:
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 • Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.
 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.
 • Candidaţii declaraţi admişi care au mai urmat o formă de învăţământ universitar – finalizate sau nefinalizate (exmatriculaţi, retraşi, absolvenţi fără examen de licenţă etc.)- beneficiază de subvenţia la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget urmaţi la specializarea iniţială). Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.
 • Ocuparea ulterioară a locurilor la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul studiilor universitare de licenţă.
 • Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar 2018/2019, se vor reţine 150 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa.
 • Taxa de înmatriculare nu se restituie.
 • Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.

REZULTATE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2018


Rezultatele concursului de admitere IULIE- Lista 1 (afişat: 23.07.2018, orele 16,30)

Admişi buget Admişi BUGET RURAL Admişi cu taxă Respinşi

Informaţii IMPORTANTE – confirmare loc


Rezultatele concursului de admitere IULIE- Lista 2 (afişat: 30.07.2018, orele 11)

Admişi buget Admişi BUGET RURAL Admişi cu taxă Respinşi

Informaţii IMPORTANTE – confirmare loc


Rezultatele concursului de admitere – Lista 3 (LISTE FINALE IULIE) (afişat: 30.08.2018)

Admişi buget Admişi BUGET RURAL Admişi cu taxă Respinşi


ADMITERE 2018 MASTER


CALENDARUL ADMITERII

Rezultate FINALE admitere – sesiunea iulie 2018 (LISTA 3 -30.08.2018)


Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea: 10-12 septembrie 2018 – între orele 9-16, sala 1.2 (Corp A, parter, stânga)
 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2018
 • SUSŢINEREA INTERVIULUI: 13 septembrie 2018, orele 10, sala 1.2 (corp A, parter)

IMPORTANT! Candidaţii Români de pretutindeni care s-au înscris la studii universitare de masterat – Facultatea de Istorie trebuie să se prezinte pe data de 13 septembrie 2018, orele 10 la Susţinerea interviului.


Rezultatele concursului de admitere SEPTEMBRIE- Lista 1 (afişat: 13.09.2018, orele 15)

Admişi BUGET Admişi CU TAXĂ
Informaţii importante pentru candidaţii admişi


Rezultatele concursului de admitere SEPTEMBRIE- Lista 2 (afişat: 17.09.2018, orele 11.30)

Admişi BUGET Admişi CU TAXĂ


CONFIRMAREA LOCULUI: 14 septembrie 2018, între orele 9-14 , sala 1.2 (corp A, parter)
Confirmarea locului: candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):

   • să depună la dosar actele de studii în original
   • să completeze contractul de studii;
    Pentru semnarea contractului de studii, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de înmatriculare / taxa de şcolarizare.
   • să achite: taxa de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2018/2019 –cel puţin 350 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă);
    Aceste taxe se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea contractului. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Master-zi – cod 2411;Taxă înmatriculare cod 38/ taxă şcolarizare cod 31)

M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2018 – 2019 (învăţământ de zi şi frecvenţă redusă)


NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


PROGRAME DE STUDII:

  • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
  • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
  • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL
  • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
  • ARHIVISTICĂ

Prezentarea programelor de studii
Fişele disciplinelor studiate
Planuri de învăţământ

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Opţiuni de carieră: cercetător în institutele de cercetare; funcţionar în cadrul administraţiei publice centrale şi locale (diplomat în cadrul MAE, consilier pe probleme politice şi strategice în cadrul guvernului României); profesor; jurnalist; muzeograf; etnolog; ghid turistic; angajat în serviciile de informaţii româneşti (SRI, SIE); expert în probleme politice şi culturale în organizaţii internaţionale (instituţii şi agenţii ale UE, ONU, UNESCO); arheolog în centre de cercetare publice (institute ale Academiei) şi private (fundaţii, ONG); expert al primăriilor şi guvernului pentru conservarea patrimoniului naţional; angajat al arhivelor naţionale, CNSAS, arhiva MAE etc.

NUMĂR de LOCURI români* (sesiunea SEPTEMBRIE):

 • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA** 1 buget, 3 cu taxă

 • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL** 3 cu taxă

 • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 2 buget, 5 cu taxă

 • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ** 2 buget, 2 cu taxă

 • ARHIVISTICĂ** 7 cu taxă

IMPORTANT !

 • * Un program de studii se va organiza doar dacă va avea minimum 25 de candidaţi înscrişi.
 • ** Locurile cu taxă vor fi suplimentate cu un număr corespunzător, astfel incât să se poată forma grupa de 25 de studenţi.

CONDIŢII DE ADMITERE:

 • 60 % Media examenului de licenţă
 • 40% nota la interviu

Susţinerea interviului (sesiunea Septembrie 2018): 13 septembrie 2018, orele 10, sala 1.2 (corp A, parter)

(candidaţii trebuie sa aibă în vedere programarea interviurilor dacă se înscriu la mai multe mastere din cadrul universităţii)

Precizări privind interviul: Comisia de interviu va testa capacitatea candidatului de a gândi istoric și va verifica motivația acestuia pentru parcurgerea unui nou ciclu de studii. Se vor adresa întrebări care vizează cunoştinţele de istorie în domeniul specializării alese de master și motivația pentru înscrierea la respectivul program.

Media de admitere la studii universitare de masterat se calculează cu formula (MedieLICENŢĂ * 60 + NotaINTERVIU * 40)/100 iar valoarea finală se trunchiază la două zecimale (nu se rotunjeşte).

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media ECTS anilor de studii din facultate
 • Nota la Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă

TAXE:

 • Taxa de admitere: 140 lei * (se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Master-zi – cod 2411; taxă admitere – cod 28)

Taxa anuală de şcolarizare: 2100 lei

ACTE NECESARE
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ obţinută în România SAU ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE obţinută în România (pentru absolvenţii care nu au primit încă diploma de licenţă) ÎN ORIGINAL sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • FOAIA MATRICOLĂ DIN FACULTATE / SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ ÎN ORIGINAL (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit încă diploma de licenţă);
 • Absolvenţii care au doar adeverinţa de absolvire (exceptând absolvenţii Facultăţii de Istorie-UAIC) trebuie să aducă adeverinţă de la facultate cu nota la “Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă”;
 • DIPLOMA DE BACALAUREAT obţinută în România ÎN ORIGINAL sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Foaia matricolă din liceu ÎN ORIGINAL;
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul));
 • 3 FOTOGRAFII COLOR TIP CARTE DE IDENTITATE;
 • Original*+ Copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (EU, SEE, Elveţia);
 • Original*+ Copie a certificatului de naştere;
 • Original* + Copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • CHITANŢA DE ACHITARE LA BRD A TAXEI DE ADMITERE;
 • ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE CALITATEA DE MASTERAND pentru masteranzii care urmează a doua specializare, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă;
 • ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii de master / studii aprofundate şi pentru candidaţii exmatriculaţi/retraşi de la master / studii aprofundate (dacă este cazul);
 • COPIA HOTĂRÂRII DE GUVERN DIN ANUL ÎNMATRICULĂRII LA STUDII care atestă acreditarea specializării de licenţă absolvite, pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare;
 • FIŞA DE ÎNSCRIERE ELIBERATĂ DE FACULTATE ÎN ZIUA ÎNSCRIERII sau descărcată de aici: fişa de înscriere ;
 • DOSAR PLIC.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

Candidatul este obligat să menţioneze pe fişa de înscriere date de contact valide şi să răspundă la eventualele solicitări ale comisiei în termen de 24 de ore.

Media minimă de admitere este 6.00 .

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Candidaţii trebuie să declare pe proprie răspundere dacă au mai urmat sau nu un program de masterat/studii aprofundate pe locuri finanţate de la buget, deoarece numai un singur program de masterat /studii aprofundate poate fi subvenţionat de la bugetul de stat. Candidaţii care au fost exmatriculaţi (inclusiv cei retraşi) de la studii universitare de masterat/studii aprofundate au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă pe întreaga perioadă a şcolarizării. Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea actelor de studii în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

Ocuparea ulterioară locurilor finanţate de la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul studiilor universitare de master.

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 105 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar 2018/2019, se vor reţine 158 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa achitată.

Taxa de înmatriculare nu se restituie.

Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.


REZULTATE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2018

Rezultatele concursului de admitere – Lista 1 (afişat: 24.07.2018, orele 11.15)

Admişi buget Admişi cu taxă Respinşi

Informaţii IMPORTANTE – confirmare loc


Rezultatele concursului de admitere – Lista 2 (afişat: 30.07.2018, orele 11)

Admişi buget Admişi cu taxă


Rezultatele FINALE admitere SESIUNEA IULIE – Lista 3 (afişat: 30.08.2018)

Admişi buget Admişi cu taxă