Admitere 2016 arhiva

STUDII DE LICENŢĂ – IF


ADMITERE 2016 – STUDII DE LICENŢĂ – IF

CALENDARUL ADMITERII

Rezultate admitere – Sesiunea IULIE 2016


Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

 • Înscrierea: 5-7 septembrie 2016
  • Luni-Miercuri (5-7 septembrie 2016): Sala 1.2 (Corp A, parter), între orele 9-16
  • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor:8-10 septembrie 2016

Rezultate admitere septembrie 2016 – Lista 1 Admişi buget (afişat 9.09.2016)

Informaţii importante confirmare loc/completare dosar
Declaraţii pe propria răspundere

   • Confirmarea locului: 12-13 septembrie 2016 Corpul H, demisol, cam. 19
    Luni, 12 septembrie 2016 orele 10 – 14
    Marţi, 13 septembrie 2016 orele 9 – 14
  • În această perioadă candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):
   • să depună la dosar actele de studii în original
   • să completeze declaraţia pe proprie răspundere;
    Pentru semnarea declaraţiei pe propria răspundere, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de înmatriculare / taxa de şcolarizare.
   • să achite: taxa de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2016/2017 –cel puţin 300 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă);
    Aceste taxe se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea declaraţiei pe propria răspundere. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie; Licenţă-zi;Taxă înmatriculare / taxă şcolarizare)

Rezultate admitere septembrie 2016 – Lista 2 Admişi buget Respinşi (afişat 15.09.2016)


DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializări:
   • ISTORIE
   • ARHEOLOGIE
   • ARHIVISTICĂ

   (O specializare se va organiza dacă vor fi minimum 25 de candidaţi înscrişi)

  • Durata studiilor: 3 ani
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: Istorie, Arheologie – acreditare
  • Arhivistică: autorizare provizorie

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi).

NUMĂR DE LOCURI – sesiunea SEPTEMBRIE :

Domeniul Istorie : locuri la 25 BUGET // 11 locuri cu taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat (proba scrisă).

TAXE:

 • Taxa de admitere: 140 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie; Licenţă -zi; taxă admitere.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LEI

Scutiri de taxe:

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N.C.S. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate. Candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de admitere vor anexa actele doveditoare (ex.: copie legalizată a certificatului de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în ultimii 4 ani premiile 1, 2 şi 3 la Olimpiada naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Acte necesare:

 • Diploma de bacalaureat în original. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în AUGUST 2016 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat
 • Foaia matricolă din liceu în original.
 • Copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România).
 • Copie legalizată a certificatului de naştere.
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).).
 • Trei fotografii tip carte de identitate.
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul).
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la studii de licenţă (dacă este cazul).
 • Diploma de licenţă în original (dacă este cazul).
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de aici: fişa de înscriere
 • Dosar plic.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.
 • Candidaţii declaraţi admişi care au mai urmat o formă de învăţământ universitar – finalizate sau nefinalizate (exmatriculaţi, retraşi, absolvenţi fără examen de licenţă etc.)- beneficiază de subvenţia la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget urmaţi la specializarea iniţială). Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.
 • Repartizarea pe specializări se face pe baza mediei de admitere şi în funcţie de opţiunile completate în fişa de înscriere. O specializare se va organiza dacă vor fi minimum 25 de candidaţi înscrişi.
 • Ocuparea ulterioară a locurilor la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul studiilor universitare de licenţă.
 • Pentru candidaţii înscrişi in iulie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea declaraţiei, dar înainte de 5 septembrie 2016, candidaţilor li se reţin 150 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 5 septembrie 2015, dar înainte de începerea anului universitar 2016-2017, se vor reţine 200 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa.
 • Pentru candidaţii înscrişi in septembrie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea declaraţiei, dar înainte de începerea anului universitar 2016/2017, se vor reţine 150 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa.
 • Taxa de înmatriculare nu se restituie.
 • Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.


Rezultate admitere – iulie 2016

Lista candidaţilor admişi:(LISTA1) (afişat: 25.07.2016, orele 15)


REZULTATE ADMITERE – LISTA 2 (1.08.2016)


REZULTATE ADMITERE – LISTA 3 (29.08.2016)


ADMITERE 2016 – STUDII DE LICENŢĂ ID

CALENDARUL ADMITERII

Rezultate admitere – sesiunea IULIE 2016


Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

  • Înscrierea: 5-7 septembrie 2016

   Luni-Miercuri (5-7 septembrie 2016): Sala 1.2 (Corp A, parter), între orele 9-16


  • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 8-10 septembrie 2016

Rezultate admitere septembrie 2016 – Lista 1 Admişi (afişat 9.09.2016)
Informaţii importante confirmare loc/completare dosar
Declaraţii pe propria răspundere

 • Confirmarea locului: 12-13 septembrie 2016 Corpul H, demisol, cam. 19
  Luni, 12 septembrie 2016 orele 10 – 14
  Marţi, 13 septembrie 2016 orele 9 – 14
  În această perioadă candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):

    • să depună la dosar actele de studii în original
    • să completeze declaraţia pe proprie răspundere;
     Pentru semnarea declaraţiei pe propria răspundere, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa taxa de şcolarizare.
    • să achite avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2016/2017 –cel puţin 300 lei ;
     Aceasta taxa se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea declaraţiei pe propria răspundere. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie; Licenţă-ID;taxă şcolarizare)

Rezultate admitere septembrie 2016 – Lista 2 Admişi (afişat 15.09.2016)DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializare:
   • ISTORIE
  • Durata studiilor şi forma de învăţământ: 3 ani, învăţământ la distanţă
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: acreditare

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi) etc.

NUMĂR DE LOCURI – sesiunea SEPTEMBRIE :

Domeniul Istorie : 22 de locuri cu taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat (proba scrisă).

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 140 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie; Licenţă ID; taxă admitere.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LEI

Scutiri de taxe:

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N.C.S. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “M. Eminescu” Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate. Candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de admitere vor anexa actele doveditoare (ex.: copie legalizată a certificatului de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în ultimii 4 ani premiile 1, 2 şi 3 la Olimpiada naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Acte necesare:

 • Diploma de bacalaureat în original. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în AUGUST 2016 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
 • Foaia matricolă din liceu în original.
 • Copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul in România)
 • Copie legalizată a certificatului de naştere.
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).)
 • Trei fotografii tip carte de identitate.
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul).
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la studii de licenţă (dacă este cazul).
 • Diploma de licenţă în original (dacă este cazul).
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de aici: Fişa de înscriere.
 • Dosar plic.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.
 • Pentru candidatii admişi în luna iulie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea declaraţiei, dar înainte de 5 septembrie 2016, candidaţilor li se reţin 150 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 5 septembrie 2016, dar înainte de începerea anului universitar 2016-2017, se vor reţine 200 lei. Pentru candidaţii care se retrag după începerea anului universitar se aplică prevederile contractului de studii.
 • Pentru candidaţii înscrişi in septembrie: Candidaţilor admişi care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea anului universitar 2016-2017, se vor reţine 150 lei. Pentru candidaţii care se retrag după începerea anului universitar se aplică prevederile contractului de studii.
 • Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.

REZULTATE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2016


 • Înscrierea: 18-23 iulie 2016

Luni-Vineri (18-22 iulie 2016): Sala 1.2 (Corp A, parter), între orele 9-17
Sâmbătă (23 iulie 2016): Sala 1.2 (Corp A, parter), între orele 9-15

 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor:24-27 iulie 2016


26-29 iulie 2016 – între orele 9-14 în sala 1.2 (Corp A, parter)

În această perioadă candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):

   • să depună la dosar actele de studii în original
   • să completeze declaraţia pe proprie răspundere;
    Pentru semnarea declaraţiei pe propria răspundere, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa taxa de şcolarizare.
   • să achite avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2016/2017 –cel puţin 300 lei ;
    Aceasta taxa se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea declaraţiei pe propria răspundere. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie; Licenţă-ID;taxă şcolarizare)

REZULTATE ADMITERE – LISTA 2 (30.07.2016)


REZULTATE ADMITERE – LISTA 3 (29.08.2016)


ADMITERE 2016 – MASTERCALENDARUL ADMITERII

Rezultate admitere – sesiunea IULIE 2016


Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

 • Înscrierea: 5-7 septembrie 2016


  Luni-Miercuri (5-7 septembrie 2016): Sala 1.2 (Corp A, parter), între orele 9-16


 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor:8-10 septembrie 2016

Rezultate admitere septembrie 2016 – Lista 1 Admişi (afişat 9.09.2016)

Informaţii importante confirmare loc/completare dosar
Declaraţii pe propria răspundere

 • Confirmarea locului: 12-13 septembrie 2016 Corpul H, demisol, cam. 19
  Luni, 12 septembrie 2016 orele 10 – 14
  Marţi, 13 septembrie 2016 orele 9 – 14

  În această perioadă candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):

    • să depună la dosar actele de studii în original
    • să completeze declaraţia pe proprie răspundere;
     Pentru semnarea declaraţiei pe propria răspundere, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de înmatriculare / taxa de şcolarizare.
    • să achite: taxa de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2016/2017 –cel puţin 350 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă);
     Aceste taxe se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea declaraţiei pe propria răspundere. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie; Master-zi;Taxă înmatriculare / taxă şcolarizare)

Rezultate admitere septembrie 2016 – Lista 2 Admişi (afişat 15.09.2016)


M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2014 – 2015 (învăţământ de zi şi frecvenţă redusă)


SPECIALIZĂRI :

  • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
  • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
  • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL
  • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Opţiuni de carieră: cercetător în institutele de cercetare; funcţionar în cadrul administraţiei publice centrale şi locale (diplomat în cadrul MAE, consilier pe probleme politice şi strategice în cadrul guvernului României); profesor; jurnalist; muzeograf; etnolog; ghid turistic; angajat în serviciile de informaţii româneşti (SRI, SIE); expert în probleme politice şi culturale în organizaţii internaţionale (instituţii şi agenţii ale UE, ONU, UNESCO); arheolog în centre de cercetare publice (institute ale Academiei) şi private (fundaţii, ONG); expert al primăriilor şi guvernului pentru conservarea patrimoniului naţional; angajat al arhivelor naţionale, CNSAS, arhiva MAE etc.

NUMĂR total de LOCURI* : 15 buget / 32 cu taxă

 • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA – Nr.locuri: 6 buget, 6 cu taxă

 • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL – Nr.locuri: 8 buget, 10 cu taxă

 • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE – – Nr.locuri: 1 buget, 10 cu taxă

 • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ** Nr.locuri: 6 cu taxă

IMPORTANT !

 • * Un master se va organiza doar dacă va avea minimum 25 de candidaţi înscrişi.
 • ** Locurile cu taxă vor fi suplimentate cu un număr corespunzător, astfel incât să se poată forma grupa de 25 de studenţi.

CONDIŢII DE ADMITERE:

 • Media examenului de licenţă (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media ECTS anilor de studii din facultate
 • Nota la Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă

TAXE:

 • Taxa de admitere: 140 lei * (se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie; Master-zi; taxă admitere)

* Notă: La concursul de admitere pentru studii universitare de master nu se acordă scutiri de la taxa de admitere.

Taxa anuală de şcolarizare: 2100 lei

ACTE NECESARE
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ SAU ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE (pentru absolvenţii care nu au primit încă diploma de licenţă) ÎN ORIGINAL;
 • FOAIA MATRICOLĂ DIN FACULTATE ÎN ORIGINAL (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit încă diploma de licenţă);
 • Absolvenţii care au doar adeverinţa de absolvire (exceptând absolvenţii Facultăţii de Istorie-UAIC) trebuie să aducă adeverinţă de la facultate cu nota la “Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă”;
 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL;
 • FOAIA MATRICOLĂ din liceu ÎN ORIGINAL;
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul)) ;
 • 3 FOTOGRAFII COLOR TIP CARTE DE IDENTITATE;
 • COPIE A CĂRŢII DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România) ;
 • COPIE LEGALIZATĂ A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE;
 • COPIE LEGALIZATĂ A CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE sau a documentului care atestă schimbarea numelui de familie (dacă este cazul);
 • CHITANŢA DE ACHITARE LA BRD A TAXEI DE ADMITERE;
 • ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE CALITATEA DE MASTERAND pentru masteranzii care urmează a doua specializare, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă;
 • ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii de master / studii aprofundate şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la master / studii aprofundate (dacă este cazul);
 • COPIA HOTĂRÂRII DE GUVERN DIN ANUL ÎNMATRICULĂRII LA STUDII care atestă acreditarea specializării de licenţă absolvite, pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare;
 • FIŞA DE ÎNSCRIERE ELIBERATĂ DE FACULTATE ÎN ZIUA ÎNSCRIERII sau descărcată de aici: fişa de înscriere ;
 • DOSAR PLIC.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

Candidaţii trebuie să declare pe proprie răspundere dacă au mai urmat sau nu un program de masterat/studii aprofundate pe locuri finanţate de la buget, deoarece numai un singur program de masterat /studii aprofundate poate fi subvenţionat de la bugetul de stat. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat/studii aprofundate au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă pe întreaga perioadă a şcolarizării. Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea actelor de studii în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

Ocuparea ulterioară locurilor finanţate de la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul studiilor universitare de master.

Pentru candidaţii înscrişi in iulie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere li se reţin 105 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea declaraţiei, dar înainte de 5 septembrie 2016, candidaţilor li se reţin 158 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 5 septembrie 2016, dar înainte de începerea anului universitar 2016/2017, se vor reţine 210 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa.

Pentru candidaţii admişi în septembrie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere li se reţin 105 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea anului universitar 2016/2017, se vor reţine 158 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa achitată. Taxa de înmatriculare nu se restituie.

Taxa de înmatriculare nu se restituie.

Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.


REZULTATE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2016

Lista candidaţilor admişi la studii de masterat: BUGET CU TAXĂ (LISTA1) (afisat: 25.07.2016, orele 15)


REZULTATE ADMITERE – LISTA 2 (30.07.2016)ADMITERE septembrie 2016 DOCTORAT


Calendarul admiterii:

 • Înscrieri: 6-9 septembrie 2016: în sala 1.2 (corp A, parter) între orele 9-12
 • Selecţia candidaţilor: 12-14 septembrie 2016
 • 12 septembrie 2016, între orele 10-13, sala 1.2 – proba scrisă
 • 13 septembrie 2016, orele 11 – proba orală Programarea candidaţilor la proba orala
  Candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate/buletinul de identitate

După afişarea rezultatelor FINALE:

 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile : Buget cu frecvenţă bursă MECS, Buget cu frecvenţă bursă UAIC, Buget cu frecvenţă sau frecvenţă redusă buget fără bursă vor achita la orice sucursală BRD taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei. Chitanţa se depune la secretariat în perioada 20-21.09.2016, orele 10.00 – 12.00.
 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile Taxă cu frecvenţă sau frecvenţă redusă vor achita la orice sucursală BRD prima tranşă din taxa de şcolarizare în valoare de 500 lei. Chitanţa se depune la secretariat în perioada 20-21.09.2016, orele 10.00 – 12.00
Taxa de admitere: 200 lei

Taxa de şcolarizare : 5000 lei/an


Certificatul de competenţă lingvistică: link-ul de la care viitorii candidati la doctorat se pot informa pentru certificatul de competenta lingivistică: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029

 

 

Admitere ONLINE 2016 – Facultatea de Istorie

Perioada de înscriere online: 15-22 iulie 2016