Admitere 2015 – arhivă

ARHIVĂ ADMITERE 2015

 Studii de licenţă       Master

 


Studii de licenţă cu frecvenţă

 

CALENDARUL ADMITERII

Rezultatele concursului de admitere (sesiunea iulie 2015):


 Sesiunea SEPTEMBRIE 2015

 • Înscrierea: 7-9 septembrie 2015
  10-11 septembrie 2015 (perioada de înscrieri a fost prelungită)
 • Program înscrieri:  Sala 1.2 (Corp A, parter) între orele 9-15.30
 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor:10-12 septembrie 2015

Rezultatele concursului de admitere (sesiunea septembrie 2015):

LISTA 1 (11.09.2015):  Admişi buget       Admişi cu taxă          Informaţii importante pentru candidaţi

LISTA 2 (17.09.2015):  Admişi buget       Admişi cu taxă          Respinşi


 • 14-15 septembrie 2015- În această perioadă candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):
   • să depună la dosar actele de studii în original
   • să completeze declaraţia pe proprie răspundere;
    Pentru semnarea declaraţiei pe propria răspundere, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de înmatriculare / taxa de şcolarizare.
   • să achite: taxa de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2015/2016 –cel puţin 300 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă);
    Aceste taxe se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea declaraţiei pe propria răspundere. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie; Licenţă-zi;Taxă înmatriculare / taxă şcolarizare)

DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializări:
   • ISTORIE
   • ARHEOLOGIE
   • ARHIVISTICĂ

                             (O specializare se va organiza dacă vor fi minimum 25 de candidaţi înscrişi)

  • Durata studiilor: 3 ani
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: Istorie, Arheologie – acreditare
  •                               Arhivistică: autorizare provizorie

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi).

 NUMĂR DE LOCURI (sesiunea septembrie 2015):

Domeniul Istorie :                 locuri la 6 BUGET    //   13  locuri cu taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat (proba scrisă).

TAXE:

 • Taxa de admitere: 140 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie; Licenţă -zi; taxă admitere.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 1800 LEI

Scutiri de taxe:

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic  din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50%  (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate. Candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de admitere vor anexa actele doveditoare (ex.: copie legalizată a certificatului de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în ultimii 4 ani  premiile 1, 2 şi 3 la Olimpiada  naţională de Istorie vor fi admişi cu  media  10.

Acte necesare:

 • Diploma de bacalaureat  în original. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în  august 2015 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat
  Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de către MEN.
 • Foaia matricolă din liceu în original.
 • Copie  a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România).
 • Copie legalizată a certificatului de naştere.
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (cu menţiunea “Apt pentru facultate”).
 • Trei fotografii tip carte de identitate.
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget  şi de bursă (dacă este cazul).
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la studii de licenţă (dacă este cazul).
 • Diploma de licenţă în original (dacă este cazul).
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de aici: fişa de înscriere
 • Dosar plic.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară din fonduri publice  se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.
 • Candidaţii declaraţi admişi care au mai urmat o formă de învăţământ universitar – finalizate sau nefinalizate (exmatriculaţi, retraşi, absolvenţi fără examen de licenţă etc.)- beneficiază de subvenţia la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget urmaţi la specializarea iniţială). Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.
 • Repartizarea pe specializări se face pe baza mediei de admitere şi în funcţie de opţiunile completate în fişa de înscriere. O specializare se va organiza dacă vor fi minimum 25 de candidaţi înscrişi.
 • Ocuparea ulterioară a locurilor la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul studiilor universitare de licenţă.
 • Pentru candidaţii înscrişi in iulie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere li se reţin 90 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea declaraţiei, dar înainte de 7 septembrie 2015, candidaţilor li se reţin 135 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 7 septembrie 2015, dar înainte de începerea anului universitar 2015-2016, se vor reţine 180 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa. Taxa de înmatriculare nu se restituie.
 • Pentru candidaţii înscrişi in septembrie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere li se reţin 90 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea declaraţiei, dar înainte de începerea anului universitar 2015-2016, se vor reţine 135 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa. Taxa de înmatriculare nu se restituie.


Rezultatele concursului de admitere (sesiunea iulie 2015):

LISTA 1 (21 iulie 2015) Admişi BUGET Admişi cu taxă Candidaţi în aşteptare pentru redistribuire
Lista candidaţilor în ordine alfabetică
Confirmare loc LISTA1- iulie 2015 – informaţii utile

LISTA 2 (29 iulie 2015) Admişi BUGET Admişi cu taxă Respinşi
Confirmare loc LISTA2- iulie 2015 – informaţii utile

LISTA 3 (1 septembrie 2015)     Admişi BUGET         Admişi cu taxă         Respinşi

ADMITERE 2015 MASTER


CALENDARUL ADMITERII

Rezultatele concursului de admitere (sesiunea iulie 2015)


ADMITERE sesiunea SEPTEMBRIE 2015

 • Înscrierea: 7-9 septembrie 2015
  10-11 septembrie 2015 (perioada de înscrieri a fost prelungită)
 •                     Program înscrieri:    Sala 1.2 (Corp A, parter) între orele 9-15.30
 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 10-12 septembrie 2015

Rezultatele concursului de admitere (sesiunea septembrie 2015):

LISTA 1 (11.09.2015):  Admişi buget       Admişi cu taxă    (valabile şi pentru 17 septembrie 2015)

Informaţii importante pentru candidaţi


 • 14-15 septembrie 2015 – : În această perioadă candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI):
    • să depună la dosar actele de studii în original;
    • să completeze declaraţia pe proprie răspundere;
     Pentru semnarea declaraţiei pe propria răspundere, candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de înmatriculare / taxa de şcolarizare.
    • să achite: taxa de înmatriculare de 50 de lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2015/2016 –cel puţin 300 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă);
     Aceste taxe se achită la BRD şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la încheierea declaraţiei pe propria răspundere. (La BRD se vor menţiona: Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie;Master – zi;Taxă înmatriculare / taxă şcolarizare)

M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în  ciclul de studii universitare de  masterat pentru anul universitar  2014 – 2015 (învăţământ de zi şi frecvenţă redusă)


SPECIALIZĂRI :

  • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
  • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
  • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL
  • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Opţiuni de carieră: cercetător în institutele de cercetare; funcţionar în cadrul administraţiei publice centrale şi locale (diplomat în cadrul MAE, consilier pe probleme politice şi strategice în cadrul guvernului României); profesor; jurnalist; muzeograf; etnolog; ghid turistic; angajat  în  serviciile de  informaţii  româneşti (SRI, SIE); expert în probleme politice şi culturale în organizaţii internaţionale (instituţii şi agenţii ale UE, ONU, UNESCO); arheolog în centre de cercetare publice (institute ale Academiei) şi private (fundaţii, ONG); expert al primăriilor şi guvernului pentru conservarea patrimoniului naţional; angajat al arhivelor naţionale, CNSAS, arhiva MAE etc.

NUMĂR total de LOCURI( sesiunea septembrie 2015):       15 buget / 35 cu taxă

 • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA          Număr de locuri: 10  buget, 4 cu taxă

 • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL                                Număr de locuri: 5  buget, 11 cu taxă

 • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE    Număr de locuri:    11 cu taxă

 • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ**                  Număr de locuri:   9 cu taxă

IMPORTANT !

 • * Un master se va organiza doar dacă va avea minimum 25 de candidaţi înscrişi.
 • ** Locurile cu taxă vor fi suplimentate cu un număr corespunzător, astfel incât să se poată forma grupa de 25 de studenţi.

CONDIŢII DE ADMITERE:

 • Media examenului de licenţă (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media ECTS anilor de studii din facultate
 • Nota la Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă

TAXE:

 • Taxa de admitere: 140 lei * (se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie; Master-zi; taxă admitere)

* Notă: La concursul de admitere pentru studii universitare de master nu se acordă scutiri de la taxa de admitere.

Taxa anuală de şcolarizare:   2000 lei

ACTE NECESARE
 • DIPLOMA  DE  LICENŢĂ SAU ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE (pentru absolvenţii care nu au primit încă diploma de licenţă) ÎN ORIGINAL;
 • FOAIA MATRICOLĂ  DIN  FACULTATE ÎN ORIGINAL (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit încă diploma de licenţă);
 • Absolvenţii care au doar adeverinţa de absolvire (exceptând absolvenţii Facultăţii de Istorie-UAIC) trebuie să aducă adeverinţă de la facultate cu nota la “Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă”;
 • DIPLOMA  DE   BACALAUREAT ÎN ORIGINAL; Candidaţii cetăţeni români  cu domiciliul în România dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de către M E N.
 • ADEVERINŢĂ  MEDICALĂ  TIP( cu menţiunea “Apt pentru facultate”) ;
 • 3 FOTOGRAFII COLOR TIP  CARTE DE  IDENTITATE;
 • COPIE  A  CĂRŢII DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România) ;
 • COPIE  LEGALIZATĂ  A  CERTIFICATULUI  DE  NAŞTERE;
 • COPIE  LEGALIZATĂ  A  CERTIFICATULUI  DE  CĂSĂTORIE sau a documentului care atestă schimbarea numelui de familie  (dacă este cazul);
 • CHITANŢA  DE  ACHITARE  LA   BRD  A  TAXEI  DE  ADMITERE;
 • ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE CALITATEA DE MASTERAND pentru masteranzii care urmează a doua specializare, cu menţionarea numărului de semestre  în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă;
 • ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii de master / studii aprofundate şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la master / studii aprofundate (dacă este cazul);
 • COPIA HOTĂRÂRII DE GUVERN DIN ANUL ÎNMATRICULĂRII LA STUDII care atestă acreditarea specializării de licenţă absolvite, pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare;
 • FIŞA DE ÎNSCRIERE ELIBERATĂ DE FACULTATE ÎN ZIUA ÎNSCRIERII sau descărcată de aici: fişa de înscriere ;
 • DOSAR  PLIC.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

Candidaţii trebuie să declare pe proprie răspundere dacă au mai urmat sau nu un program de masterat/studii aprofundate pe locuri finanţate de la buget, deoarece  numai un singur program de masterat /studii aprofundate poate fi subvenţionat de la bugetul de stat. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat/studii aprofundate au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă pe întreaga perioadă a şcolarizării. Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară din fonduri publice  se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. Candidatul declarat admis la studii de master la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de licenţă şi a diplomei de bacalaureat în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

Ocuparea ulterioară locurilor finanţate de la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul studiilor universitare de master.

Pentru candidaţii înscrişi in iulie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea declaraţiei, dar înainte de 7 septembrie 2015, candidaţilor li se reţin 150 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 7 septembrie 2015, dar înainte de începerea anului universitar 2015-2016, se vor reţine 200 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa. Taxa de înmatriculare nu se restituie.

Pentru candidaţii admişi în septembrie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere  li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea anului universitar 2015-2016, se vor reţine 150  lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa achitată. Taxa de înmatriculare nu se restituie.


Rezultatele concursului de admitere (sesiunea iulie 2015):

LISTA 1 (21 iulie 2015)     Admişi BUGET         Admişi cu taxă

LISTA 2 (29 iulie 2015)     Admişi BUGET         Admişi cu taxă

LISTA 3 (17 SEPT. 2015)    Admişi BUGET         Admişi cu taxă        Respinşi