PROGRAMUL “EURO 200” PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA STIMULĂRII ACHIZIŢIONĂRII DE CALCULATOARE

20.03.2019

PROGRAMUL “EURO 200” PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA STIMULĂRII ACHIZIŢIONĂRII DE CALCULATOARE

Acte necesare:

–Copie a certificatului de naștere al studentei/studentului;
–Copie a actului de identitate al studentei/studentului;
–Copii ale certificatelor de naștere ale celorlalţi membri ai familiei;
–Copii ale actelor de identitate ale celorlalţi membri ai familiei;

–Adeverinţă de la instituţii/unităţi de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;

–Acte doveditoare privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original;

–Declaraţia pe propria răspundere a studentei/studentului la notar în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut și că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard;

–Cerere tip (se completează la depunerea dosarului);

–Adeverinţa eliberată de către facultate din care să rezulte că studenta/studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul 1), respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul 1).

Certificatele de naştere şi actele de identitate se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original pentru a se confrunta documentele cu copiile, iar pe acestea din urmă se va trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât și solicitantul.

Termenul “familie” desemnează soţul și soţia sau soţul, soţia și copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Este asimilat termenului “familie” și situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa, bărbatul și femeia necăsătoriţi, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Prin termenul “copil” se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum și copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatelă potrivit legii.

Dosarele se depun la Secretariatul Facultăţii, dna Ioana Alexandrescu, în zilele lucrătoare, în perioada 25 martie–12 aprilie 2019, orele 10–12.

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master