BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ – SEM. I 2018–2019

02.11.2018

BURSE SEM. I 2018–2019

BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ

– se poate acorda, prin concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică
– se poate acorda studenţilor înmatriculaţi în orice domeniu/ specializare din cadrul Universităţii
– criteriile de acordare sunt:
a) îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar);
b) participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenţii;
c) în situaţie de punctaj egal, în urma evaluării activităţii ştiinţifice, media poate fi luată în considerare pentru departajare;
d) pentru evaluarea activităţii extracurriculare se punctează doar activităţile realizate de către candidat de la ultima obţinere a unei burse de performanţă.
Pentru evaluarea activităţii extracurriculare a studentului candidat la bursa de performanţă, se punctează* după cum urmează:

Categorii punctate Punctaj
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Premiu de excelenţă 110
Premiul I 100
Premiul al II-lea 80
Premiul al III-lea 60
Menţiune 40
Participare 20
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Premiu de excelenţă 100
Premiul I 80
Premiul al II-lea 60
Premiul al III-lea 40
Menţiune 20
Participare 10
Sesiuni ştiinţifice organizate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Premiu de excelenţă 80
Premiul I 60
Premiul al II-lea 40
Premiul al III-lea 20
Menţiune 10
Participare 5
Publicare cărţi de specialitate
Autor unic 200
Coautor Se împart 200 de puncte la numărul de autori**
Publicare articole
Articol în publicaţii de specialitate internaţionale
Autor unic 100
Coautor Se împart 100 de puncte la numărul de autori
Articol în publicaţii de specialitate naţionale
Autor unic 80
Coautor Se împart 80 de puncte la numărul de autori
Brevete înregistrate
Internaţionale 200
Naţionale 100

Notă:
* Punctajul se acordă pentru fiecare premiu, carte, articol, brevet etc. obţinut în perioada evaluată, de la ultima acordare a unei burse de performanţă;
** Dacă se poate identifica contribuţia fiecărui autor pe capitole, se împart cele 200 de puncte la numărul de capitole şi se înmulţesc cu numărul capitolelor al cărui autor este candidatul.

– dosarul de candidatură cuprinde:
a) curriculum vitae;
b) lucrările ştiinţifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările ştiinţifice la care a participat;
c) situaţia şcolară;
d) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică.
– se acordă, după aprobarea Consiliului de Administraţie, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor, începând cu data atribuirii
– fondurile destinate acestui tip de bursă se deduc din fondul total repartizat fiecărei facultăţi

Comisia de evaluare a candidaţilor este formată din : prof.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba, conf.dr. Liviu Pilat, conf.dr. Nelu-Cristian Ploscaru, prof.dr. Lucian Leuştean, student Abunei Andrei-Răzvan (an II licenţă), student Moldoveanu Codrin-Ioan (an III licenţă), student Juncanaru Alexandru (an II master). Are statut de invitat studentul Dulgheru Claudiu-George (an I licenţă).

Dosarele pentru această bursă se depun la dna Ioana Alexandrescu – corp H, demisol, cam. 19 – conform programului:
Luni şi marţi, 5 şi 6 noiembrie 2018, orele 13–15

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master