CAZĂRI 2018–2019

13.09.2018

C A Z Ă R I   2 0 1 8 – 2 0 1 9


Lista 2 – cazari (afisat:27.09.2018)


Liste cazari:         fete     băieţi      (Afişat: 21.09.2018, orele 15.30 )


Cazările au loc în perioada 24–26 septembrie 2018, conform programului:

LUNI şi MARŢI, 24 şi 25 septembrie, orele 9–15 amf. II.5 (corp A, etaj 1, stânga)

MIERCURI, 26 septembrie, orele 9–15, cam. 19 (corp H, demisol, stânga)


 Lista studenţilor care primesc cazare se afişează la data de 21 septembrie 2018 (la afişierul Facultăţii din corpul A şi pe site-ul http://history.uaic.ro).

Începând cu data de 12 noiembrie 2018 orele 8 cererile de cazare se primesc la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti (Cămin C12 Codrescu, cam. 5).

Studentul care a primit cazare se prezintă cu cartea de identitate la amfiteatrul II.5 (corp A, etaj 1). Aici primeşte şi completează documentele necesare cazării, apoi primeşte dispoziţia de cazare,–care va conţine, obligatoriu, semnătura persoanei din comisia de cazare care a verificat corectitudinea completării documentelor pentru cazare. Apoi se prezintă la casieria din căminul studenţesc, unde achită tariful de cazare.

Pentru locurile de cazare rămase disponibile se eliberează dispoziţii de cazare la data de 28 septembrie 2018, orele 10–13, la sala 1.2 (corp A, parter). Aceasta se realizează în baza cererilor depuse în perioada 24–26 septembrie de către studenţii care nu au primit cazare. Dispoziţiile de cazare din data de 28 septembrie sunt valabile 24 de ore.

Cererile studenţilor care nu au primit cazare se pot depune şi telefonic în ziua de 26 septembrie 2018, la numărul: 0232201556, între orele 9 şi 15.

Studenţii cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar aflat în activitate/pensionat din sistemul de învăţământ cu minim 10 ani de activitate, orfani de unul din părinţi ce a activat în sistemul de învăţământ achită tariful de cazare. Din luna următoare celei în care au fost validate documentele justificative, aceşti studenţi vor beneficia de reducere din tariful de cazare.

Studenţii de etnie română bursieri ai statului român achită tariful de cazare. Ei vor beneficia apoi de gratuitate la cazare.

Studenţii orfani de ambii părinţi şi studenţii cu handicap beneficiază de reducere de 50% din tariful de cazare.

Pentru cazare, la administraţia căminului se prezintă următoarele documente:

 • Dispoziţia de cazare;
 • Contractul de cazare completat în 2 exemplare;
 • Legitimaţia de cămin cu fotografie;
 • Cererea de stabilire a reşedinţei;
 • Cartea de identitate pentru cetăţenii români, paşaportul pentru cetăţenii străini;
 • 2 copii ale cărţii de identitate/paşaportului şi a paginii cu ultima viză de flotant;
 • Certificatul de căsătorie în original (unde este cazul);
 • Copie a certificatului de căsătorie (unde este cazul).

 Tarifele de cazare în căminele studenţeşti:

 • în căminele C 1, C 2 (Târguşor Copou):
 • 275 lei / loc / lună în cameră cu 2 locuri
 • 250 lei / loc / lună în cameră cu 3 locuri
 • 225 lei / loc / lună în cameră cu 4 locuri
 • în căminul C 4 (Târguşor Copou)
 • 120 lei / loc / lună
 • în căminele C 6, C 8 (Titu Maiorescu):
 • 120 lei / loc / lună
 • în căminul C 5 (Titu Maiorescu)
 • 275 lei / loc / lună în cameră cu 2 locuri
 • 250 lei / loc / lună în cameră cu 3 locuri

–   în căminul C 11 (Codrescu):

 • 150 lei / loc / lună
 • loc excedentar: 70 lei
 • Gaudeamus
 • 440 lei / loc / lună
 • Akademos
 • 500 lei / loc / lună
 • 440 lei / loc / lună în cameră la mansardă
 • Buna Vestire
 • 350 lei / loc / lună

 TARIFUL DE CAZARE SE PLĂTEŞTE, PENTRU ZILELE DE CAZARE DIN SEPTEMBRIE ŞI PENTRU LUNA OCTOMBRIE, DUPĂ OBŢINEREA DISPOZIŢIEI DE CAZARE, LA CASIERIA DIN CADRUL CĂMINULUI UNDE S-A PRIMIT CAZARE.

Criteriul în acordarea dreptului de cazare pentru anii II şi III studii de licenţă, anul II masterat şi anul II şcoala doctorală este media anuală 2017–2018. Pentru studenţii din anul I (studii de licenţă, masterat şi şcoala doctorală) criteriul este media de la admitere.

Criterii de departajare la medii de admitere sau medii anuale egale:

– anul I: media anilor de studii din liceu;

– anul II: media de admitere la studii de licenţă;

– anul III: punctajul anului I de studiu;

– anul I masterat: media ECTS a anilor de studii din facultate;

– anul II masterat: media de admitere la masterat;

– anii II şi III şcoala doctorală: media de admitere la doctorat.

Repartizarea locurilor de cazare alocate Facultăţii se face pe ani de studiu şi specializări, proporţional cu numărul de cereri depuse.

Studenţii de etnie română bursieri ai statului român, cu excepţia celor din  anul I, primesc cazare conform principiilor stabilite pentru studenţii români.

Studenţii care beneficiază de burse Erasmus+ în semestrul I al anului universitar 2018-2019 şi care au drept de cazare vor fi cazaţi la întoarcerea de la studii. Pe locurile lor vor fi cazaţi alţi studenţi de la Facultate până la întoarcerea din străinătate.

Dreptul de cazare se acordă cu prioritate studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, dacă au obţinut minim 20 de credite în anul universitar 2017–2018.

Schimburile de locuri de comun acord între studenţi se fac în acelaşi campus universitar cu acordul administratorului de complex.

 Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar duce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar 2018–2019; tarifele încasate cu orice titlu nu se restituie.

Se interzice cedarea individuală a locului de cazare (cu sau fără recompensă materială).

Studenţii bugetari care tranzacţionează locul de cazare vor fi exmatriculaţi. Studenţii cu taxă care tranzacţioneză locul de cazare vor fi exmatriculaţi şi pierd dreptul de reînmatriculare la Universitate.

Pentru pagubele provocate în cămin, vinovatul plăteşte contravaloarea lor. Pentru neplata tarifelor de cazare, studenţii vor fi evacuaţi din cămin.

În limita a maxim 10% din locurile alocate, se poate acorda loc de cazare şi următoarelor categorii dacă au obţinut 40 de credite din 60 în anul universitar 2017–2018:

 • studente cu copii;
 • studenţi care au sau a căror părinţi au calitatea de Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau de Erou-martir cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
 • studenţi care suferă de: TBC (în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, numai cu recomandare de la medicul specialist că pot locui în colectivităţi şi cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat, Licență, Master, Prima Pagină