BURSA DE AJUTOR SOCIAL, SEM. I 2018-2019

09.10.2018

 BURSA DE AJUTOR SOCIAL, SEM. I 2018-2019

 

IMPORTANT !!!

Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază de o majorare a bursei sociale din venituri proprii ale Universităţii sub forma acordării unei mese pe zi la Cantina Titu Maiorescu.
Majorarea de bursă socială se face exclusiv pe baza criteriului social.
Studenţii din aceste categorii vor depune dosarul la Compartimentul Burse (căminul C12, Codrescu, parter, cam. 4). Dosarul cuprinde:

–copie a cărţii de identitate;
–adeverinţă de student;
–copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate;
–cerere de eliberare a tichetelor de masă.

Afişat: 9.10.2018

Art.14 – Determinarea venitului lunar

Salariul minim net pe economie care se ia în calcul, pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie, în vederea acordării burselor sociale pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019 este de 1162 lei/lună.

Lunile care se iau în considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de familie sunt: iunie, iulie şi august 2018.

Dosarele se depun la dna Ioana Alexandrescu – corp H, demisol, cam.19– în zilele lucrătoare din perioada 9–17.10.2018, orele 13–15.

            Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din centre de plasament vor completa, dacă doresc, şi cererea pentru acordarea tichetelor de masă.

Bursa de ajutor social se acordă anual. Numai cazurile de excepţie – treceri la alte categorii de burse – vor fi rezolvate semestrial. Pentru obţinere şi păstrare studentul trebuie să aibă minim 20 credite în semestrul anterior.

Pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia.

Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului/ei lucrează sau domiciliază în străinătate.

 

Potrivit ordinului MEN nr. 3392/2017, bursele de ajutor social se acordă, conform următoarelor priorităţi şi criterii:

 1. a) studenţilor orfani sau studenţi proveniţi din casele de copii sau plasament familial, în următoarea ordine de priorităţi:

a.1. orfani de ambii părinţi şi studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care nu au realizat în lunile iunie, iulie şi august 2018 un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni (menţionate mai sus) un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

 1. b) studenţilor bolnavi TBC, care se afla în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut, handicap locomotor;
 2. c) studenţilor a căror familie nu realizează pe lunile iunie, iulie şi august 2018 un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de ambii părinţi vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip (anexa 1);

(2) copie după certificatul de naştere şi după cartea/ buletinul de identitate;

(3) copii după certificatele de deces ale părintelui/ parinţilor;

(4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuanumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul;
 3. c) adeverinţă de salariu net pentru lunile care se iau în calcul;

(5) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale) activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri, etc– pentru lunile iunie, iulie şi august 2018 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

(6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate  (anexa 2);

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de un părinte vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip (anexa 1);

(2) copie după certificatul de naştere şi după cartea/ buletinul de identitate;

(3) copie după certificatul de deces al părintelui;

(4) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

(5) documente justificative privind veniturile proprii, după caz, pentru student şi pentru părintele în viaţă:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuanumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul;
 3. c) adeverinţă de salariu net pentru lunile care se iau în calcul;

(6) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale) activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri, etc– pentru lunile iunie, iulie şi august 2018 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

(7) declaraţie pe proprie răspundere, dată de părintele în viaţă, care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (se specifică lunile care se iau în calcul);

(8) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate  (anexa 2).

Studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente:

(1) cererea tip (anexa 1);

(2) copie după certificatul de naştere şi după cartea/ buletinul de identitate;

(3) documente justificative privind situaţia în care se află:

 1. a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;
 2. b) copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial;

(4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul;
 3. c) adeverinţă de salariu net pentru lunile care se iau în calcul ;

(5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2);

Studenţii care solicită bursa medicală vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip (anexa 1);

(2) copie după certificatul de naştere şi după cartea/ buletinul de identitate;

(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al

studentului şi de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât salariul de bază  minim net pe economie  (studenţi sub 26 ani) vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip (anexa 1);

(2) copie după certificatul de naştere şi după cartea/ buletinul de identitate;

(3) copie ale buletinelor/carţile de identitate ale părinţilor;

(4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;

(5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

(6) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la un notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;

(7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;

(8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul;
 3. c) adeverinţă de salariu net pentru lunile care se iau în calcul;

(9) declaraţii pe propria răspundere, date de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (specificate lunile care se iau în calcul);

(10) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia)

(11) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale) activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri, etc– pentru lunile iunie, iulie şi august 2018 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

(12) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (anexa nr. 2).

 

Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii cu vârsta cuprinsă între 26 de ani  şi 35 ani vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip (anexa 1);

(2) copie a buletinului/ cărţii de identitate şi certificat de naştere;

(3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei pentru lunile care se iau în considerare;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul;
 3. c) adeverinţă de venit net pentru lunile care se iau în calcul;

(4) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale) activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri, etc– pentru lunile iunie, iulie şi august 2018 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

(5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa nr. 2);

(6) documente justificative ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru familiile de studenţi, dosarele cuprind următoarele documente (conform “Regulamentului Serviciilor pentru studenţi, secţiunea Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi” şi Normelor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării diferitelor categorii de burse de ajutor social):

 1. a) studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă: copie a certificatului de căsătorie, adeverinţă de student pentru celălalt soţ, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); venitul mediu net pe membru al familiei se calculează ca medie a veniturilor nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi;
 2. b) student/ă căsătorit/ă, soţia/soţul nefiind studentă/student: vor depune documentele pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ/soţie (literele i- v), dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/soţie se adaugă:
 3. i) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 4. iv) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale) activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri, etc– pentru lunile iunie, iulie şi august 2018 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 5. v) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz (specificate lunile care se iau în calcul).

Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează conform algoritmului: pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul membrului familiei şi venitul net al familiei din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi.

Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se poate acorda, la cerere,  în cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de două ori în decursul unui an universitar,  studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus măsura de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni (iunie, iulie şi august 2018) un venit lunar net mediu pe membru de familie mare mare decât salariul minim net la nivel naţional.

Studenţii care solicită această categorie de bursă ataşează, la dosarul pentru bursa de ajutor social, o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată.

 

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master