CAZĂRI 2 0 1 6 – 2 0 1 7

04.10.2016

Cazari – lista 2 (afişat: 4.10.2016, orele 9.10)
Studenţii care nu ridică dispoziţia de cazare până astăzi, 4 octombrie 2016, orele 14, pierd locul de cazare.


Liste cazare 2016:           Fete       Baieţi           (afişat: 28.09.2016)


 

Mentorat

C A Z Ă R I   2 0 1 6 – 2 0 1 7

 Cazările au loc în perioada 29 septembrie–2 octombrie 2016,        conform programului:

 

JOI şi VINERI, 29 şi 30 septembrie, orele 9–15

amf. II.5 (corp A, etaj 1, stânga)

SÂMBĂTĂ şi DUMINICĂ, 1 şi 2 octombrie, orele 9–12

  cam. 19 (corp H, demisol, stânga)

 Lista studenţilor care primesc cazare se afişează la data de 28 septembrie 2016 (la afişierul Facultăţii din corpul A şi pe site-ul http://history.uaic.ro).

Începând cu data de 1 noiembrie 2016 orele 800 cererile de cazare se primesc la Compartimentul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti (Cămin C12 Codrescu, cam. 5).

La data de 3 octombrie 2016, orele 1500, se anulează dispoziţiile de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat.

Locurile de cazare rămase disponibile se redistribuie la data de 4 octombrie 2016,  orele 1000, în baza cererilor depuse în perioada 29 septembrie–2 octombrie de către studenţii care nu au primit cazare. Dispoziţiile de cazare din data de 4 octombrie sunt valabile 24 de ore.

Cererile studenţilor care nu au primit cazare se pot depune şi telefonic în perioada 1–2 octombrie 2016, la numărul: 0232/201556, între orele 900 şi 1200.

Studentul care a primit cazare se prezintă cu cartea de identitate în amfiteatrul II.5 (corp A, etaj 1). Aici primeşte şi completează documentele necesare cazării, apoi primeşte dispoziţia de cazare,–care va conţine, obligatoriu, semnătura persoanei din comisia de cazare care a verificat corectitudinea completării documentelor pentru cazare. Apoi se prezintă la casieria din căminul studenţesc, unde achită tariful de cazare.

Studenţii români fii de cadre didactice achită tariful de cazare. Din luna următoare celei în care au fost validate documentele justificative, studenţii români fii de cadre didactice vor beneficia de gratuitate la cazare.

Studenţii de etnie română bursieri ai statului român achită tariful de cazare. Ei vor beneficia apoi de gratuitate la cazare.

Studenţii orfani de ambii părinţi beneficiază de gratuitate la cazare.

Pentru cazare, la administraţia căminului se prezintă următoarele documente:

 • Dispoziţia de cazare;
 • Contractul de cazare completat în 2 exemplare;
 • Legitimaţia de cămin cu fotografie;
 • Cererea de stabilire a reşedinţei;
 • Cartea de identitate pentru cetăţenii români, paşaportul pentru cetăţenii străini;
 • 2 copii ale cărţii de identitate/paşaportului şi a paginii cu ultima viză de flotant;
 • Certificatul de căsătorie în original (unde este cazul);
 • Copie a certificatului de căsătorie (unde este cazul).

 TARIFUL DE CAZARE SE PLĂTEŞTE DUPĂ OBŢINEREA DISPOZIŢIEI DE CAZARE, LA CASIERIA DIN CADRUL CĂMINULUI UNDE S-A PRIMIT CAZARE.

Criteriul în acordarea dreptului de cazare pentru anii II şi III studii de licenţă, anul II masterat este media anuală 2015–2016. Pentru studenţii din anul I (studii de licenţă, masterat şi şcoala doctorală) criteriul este media de la admitere.

Criterii de departajare la medii de admitere sau medii anuale egale:

– anul I: media anilor de studii din liceu;

– anul II: media de admitere la studii de licenţă;

– anul III: punctajul anului I de studiu;

– anul I masterat: media ECTS a anilor de studii din facultate;

– anul II masterat: media de admitere la masterat;

– şcoala doctorală: media de admitere la doctorat.

Repartizarea locurilor de cazare alocate Facultăţii se face pe ani de studii şi specializări proporţional cu numărul de cereri depuse.

Studenţii de etnie română bursieri ai statului român, cu excepţia celor din  anul I, primesc cazare conform principiilor stabilite pentru studenţii români.

Studenţii care beneficiază de burse Erasmus+ în semestrul I al anului universitar 2016-2017 şi care au drept de cazare vor fi cazaţi la întoarcerea de la studii. Pe locurile lor vor fi cazaţi alţi studenţi de la Facultate până la întoarcerea din străinătate.

Dreptul de cazare se acordă cu prioritate studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, dacă au obţinut minim 20 de credite în anul universitar 2015–2016.

Schimburile de locuri de comun acord între studenţi se fac în acelaşi campus universitar cu acordul administratorului de complex.

Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar duce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar 2016–2017; tarifele încasate cu orice titlu nu se restituie.

Se interzice cedarea individuală a locului de cazare (cu sau fără recompensă materială).

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi exmatriculaţi. Studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi exmatriculaţi şi pierd dreptul de reînmatriculare la Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi.

Pentru pagubele provocate în cămin, vinovatul plăteşte contravaloarea lor. Pentru neplata tarifelor de cazare, studenţii vor fi evacuaţi din cămin.

În limita a maxim 10% din locurile alocate, se poate acorda drept de cazare şi următoarelor categorii dacă au obţinut 40 de credite din 60 în anul universitar 2015–2016:

a)      studente cu copii;

b)     studenţi care au sau a căror părinţi au calitatea de Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau de Erou-martir  cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;

c)      studenţi care suferă de: TBC (în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, numai cu recomandare de la medicul specialist că pot locui în colectivităţi şi cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

 

Dosarul pentru studenţii fii de cadre didactice se depune la administratorul complexului în care sunt cazaţi şi cuprinde:

 • copie a cărţii de identitate a studentului;
 • copie a certificatului de naştere al studentului;
 • adeverinţă de salariat a părintelui cadru didactic vizată de Inspectoratul şcolar judeţean sau de instituţia de învăţământ superior;
 • copie legalizată a cărţii de muncă a părintelui cadru didactic;
 • copii după alte acte în cazuri speciale (ex.: sentinţe de divorţ);
 • cerere de acordare a subvenţiei de la buget ca fiu de cadru didactic, în care se vor menţiona actele anexate şi va apărea textul: “Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor cuprinse în actele prezentate în copie şi cunosc faptul că prezentarea de acte cuprinzând date care nu corespund realităţii constituie infracţiune ce intră sub incidenţa legilor statului român.”

Studenţii orfani de ambii părinţi care au primit repartiţie în cămin vor depune pentru gratuitate, la administraţia căminului, un dosar cuprinzând:

Copie a cărţii de identitate a studentului
Copie a certificatului de naştere al studentului
Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor
Adeverinţă de student de la Facultate


Find more like this: Doctorat, Licență, Master, Prima Pagină